Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Analiza chemiczna w ochronie zabytków

Opublikowano 24 listopada 2015

 

Ze­spół Ana­li­zy Spek­tral­nej
Ko­mi­te­tu Che­mii Ana­li­tycz­nej PAN,

Cen­trum Nauk Bio­lo­gicz­no Che­micz­nych UW,

Wy­dział Kon­ser­wa­cji i Re­stau­ra­cji Dzieł Sz­tu­ki
Aka­de­mii Sz­tuk Pięk­nych w War­sza­wie,

Wy­dział Che­mii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go

i Pań­stwo­we Mu­zeum Ar­che­olo­gicz­ne

za­pra­sza­ją na XV Kon­fe­ren­cję:

„Ana­li­za che­micz­na w ochro­nie za­byt­kó­w”

Kon­fe­ren­cje są or­ga­ni­zo­wa­ne od 1999 ro­ku i po­świę­co­ne za­sto­so­wa­niu me­tod ana­li­zy che­micz nej w ba­da­niu i kon­ser­wa­cji obiek­tów za­byt­ko­wych. Te­ma­ty­ka obej­mu­je sze­ro­ki za­kres za­gad­nień zwią­za­nych z wy­ko­rzy­sta­niem no­wo­cze­snych me­tod ana­li­tycz­nych w ba­da­niu roż­no­rod­nych obiek­tów za­byt­ko­wych oraz w opra­co­wy­wa­niu sku­tecz­nych me­tod kon­ser­wa­tor­skich.

Za­pra­sza­my wszyst­kie oso­by za­in­te­re­so­wa­ne do ak­tyw­ne­go udzia­łu w spo­tka­niu.
Udział w Kon­fe­ren­cji jest bez­płat­ny.

Dr hab. Bar­ba­ra Wa­gner
Prof. dr hab. Ewa Bul­ska
Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski Wy­dział Che­mii
02–093 War­sza­wa, ul. L. Pa­steu­ra 1

In­for­ma­cji na te­mat nad­cho­dzą­ce­go spo­tka­nia udzie­la:
mgr Ol­ga Sy­ta, ad­res e-ma­il: osy­ta­@chem.uw.edu.pl
tel. +48 22 822 02 11 w.306 / fax. +48 22 822 59 96

Pro­gra­my do­tych­cza­so­wych spo­tkań oraz za­wia­do­mie­nie o naj­bliż­szej kon­fe­ren­cji do­stęp­ne są w po­sta­ci pli­ków pdf lub doc.