Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Transfashional - pokaz

Opublikowano 9 maja 2017

Centrum Sztuki Współczesnej  Zamek Ujazdowski


19/05–04/06/2017

Transfashional
Eksperymentalna moda w kontekście sztuki

Otwarcie
piątek 19/05/2017, 19:00

Artyści i projektanci
Manora Auersperg, Anna-Sophie Berger, Christina Dörfler-Raab & Jasmin Schaitl, Lisa Edi, Afra Kirchdorfer, Kate Langrish-Smith, Maximilian Mauracher, Ana Rajčević, Anna Schwarz, Lara Torres, Janusz Noniewicz, Dominika Wirkowska, Katedra Mody ASP w Warszawie, Margarita Slepakova, Clemens Fiechter, Wojciech Małolepszy, Robert Pludra, Pracownia PP2 ASP w Warszawie

 

Kuratorka
Dobrila Denegri

Czy sztuka i moda potrafią odpowiadać na aktualne problemy społeczne, ekonomiczne, kulturowe i ekologiczne oraz kształtować nowe paradygmaty? Tematem prezentacji „Transfashional” jest zaangażowanie i wkład artystów i projektantów w te kwestie. Na pokaz składają się prace twórców u progu kariery z Wielkiej Brytanii, Polski i Austrii.

Projekt „Transfashional” zapoczątkowany został cyklem sesji, w ramach których kreator mody Hussein Chalayan oraz kuratorzy José Teunissen (Arnheim Fashion Biennial), Susanne Neuburger (MUMOK – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien), Barbara Putz-Plecko i Beatrice Jaschke (Die Angewandte) współpracowali z artystami i projektantami młodego pokolenia aktywnymi na pograniczu mody i sztuki. Inicjatywa ta stymulowała działania oparte na współpracy i eksperymencie, które dawały początek nowym dziełom i przekraczały granice pomiędzy dyscyplinami.

Podejmując refleksję nad otaczającym je światem, młode pokolenie artystów i projektantów podkreśla potrzebę gruntownego przewartościowania procesów produkcji i wynikających z nich relacji społecznych. Odwracają się oni od przemysłu modowego i charakteryzującego go ultra-szybkiego rytmu produkcji. Poszukują alternatyw, stymulując i inspirując produkcję nowego rodzaju – nie dóbr, lecz idei. W rzeczy samej, wiele ich wytworów cechuje nie tyle zdatność do noszenia czy funkcjonalność, co krytyczny, zaangażowany i konceptualny charakter. Postrzegać je można jako symbole i symptomy ducha naszych czasów.

W wideo-eseju „Niweczenie” ("Unmaking"), pracująca w Wielkiej Brytanii artystka Lara Torres wzywa widzów, by zatrzymali się i zastanowili nad tym, jak moda powstawać będzie w przyszłości. Narracja wizualna składa się tu z serii performatywnych gestów, takich jak prucie, rozszywanie i rozdzieranie, poprzez które budowana jest świadomość symbolicznego znaczenia nici, fragmentu oraz wszystkiego, co staje się materialnym śladem ludzkiej egzystencji. Praca Anny Sophie Berger zatytułowana „Zniknęła 1” ("She Vanished 1") w podobny sposób przywołuje nieobecność, utratę i ogólny stan oddalenia, natomiast praca Any Rajčević kwestionuje możliwość nowych początków: jej rzeźby, które można na siebie założyć, przyjmują postać długich rogów, uruchamiając zarówno pradawne, jak i futurystyczne konotacje. Kate Langrish-Smith popycha pojęcie zdatności do noszenia i funkcjonalności jeszcze dalej. Jej powiązane z ciałem rzeźby to enigmatyczne urządzenia performatywne wytwarzające specyficzną choreografię ruchu i postawy ciała, zachęcając i prowokując widzów do interakcji. Używając języka artystycznej analizy Manora Auerspeg zastanawia się nad ogólną formą wystawy. Wyciągając pojedyncze nici, śledzi proces przekształcania się tkaniny. Kiedy pierwotna struktura tkaniny podlega zniszczeniu, relacja ze środowiskiem zmienia się.

Kilkoro artystów kieruje swoją uwagę na potencjał wykorzystywanych materiałów. W kolekcji „Wybacz mi kurz” ("Excuse My Dust"), Christina Dörfler-Raab, razem z performerką Jasmin Schaitl, używając niszczących i żrących substancji, eksperymentuje z różnymi procesami zanikania, podczas gdy Afra Kirchdorfer tworzy modularne systemy składające się ze wstążek i geometrycznie wyciętych kawałków materiału, które można bez końca układać i przekładać na ciele. Składanie dzieła przybiera postać zabawy w przeprojektowywanie, a także refleksji nad samym pojęciem „prêt-à-porter”. W swojej nowej instalacji site-specific grafik Maximilian Mauracher podejmie działania na polu przekładu znaków graficznych/faktur na tkaniny.

Janusz Noniewicz, Dominika Wirkowska, Wojciech Małolepszy i Robert Pludra wraz z grupą studentów katedr mody i projektowania warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych zaprezentują złożoną animację wideo oraz cykl interaktywnych instalacji inspirowanych powieścią sławnego austriackiego pisarza Roberta Musila „Niepokoje wychowanka Törlessa”. Praca ta koncentruje się na czynnych i biernych postawach, zarówno obywatelskich, jak i twórczych, wobec otoczenia społecznego, politycznego i kulturowego.

Przy tworzeniu nowej pracy współpracują także projektantka mody Anna Schwarz oraz fotografka Lisa Edi, które zgłębiają w niej dialektyczną relację pomiędzy „okiem” aparatu fotograficznego a obserwowanym przez niego obiektem.

Organizatorem pokazu „Transfashional” jest Austriackie Forum Kultury w Warszawie we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytetem Sztuk Użytkowych w Wiedniu (Die Angewandte) i London College of Fashion, przy wsparciu austriackiego Federalnego Ministerstwa Sztuki i Kultury, Konstytucji i Mediów.

Śledź nas na:
http://transfashional.com/
http://u-jazdowski.pl/
https://www.instagram.com/transfashional/
https://www.facebook.com/transfashional/

Partnerzy medialni: Dwójka - Program 2 Polskiego Radia, Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl Warszawa, Co Jest Grane24, InStyle

_____________________

Ujazdowski Castle
Centre for Contemporary Art
19/05–04/06/2017
Transfashional
Experimental fashion in the context of contemporary art​

Opening
Friday 19 May 2017, 7:00 p.m.

Artists and designers
Manora Auersperg, Anna-Sophie Berger, Christina Dörfler-Raab & Jasmin Schaitl, Lisa Edi, Afra Kirchdorfer, Kate Langrish-Smith, Maximilian Mauracher, Ana Rajčević, Anna Schwarz, Lara Torres, Janusz Noniewicz, Dominika Wirkowska, Wojciech Małolepszy, Robert Pludra, Fashion and Product Design departments of the Academy of Fine Arts in Warsaw, Margarita Slepakova, Clemens Fiechter

Curated by
Dobrila Denegri

Can art and fashion respond to current social, economic, cultural and environmental urgencies and shape new paradigmatic positions? "Transfashional" explores the ways in which artists and designers are engaging and contributing to these questions.

"Transfashional" began as a series of collaborative sessions with fashion designer Hussein Chalayan, curators José Teunissen (Arnheim Fashion Biennial), Susanne Neuburger (MUMOK - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien), Barbara Putz-Plecko and Beatrice Jaschke (Die Angewandte) as well as emerging artists and designers whose practice is situated in between fashion and art. This project encouraged collaborative and experimental work which resulted in new productions and transcended boundaries between disciplines.

As this emerging generation of artists and designers reflect on the world around them, they highlight the need for a profound revision of the processes of production and social relations which derive from them. They turn away from the fashion industry and its super-accelerated rhythms of production. Their quest for alternatives drives and inspires new productions - not of goods but of ideas. Indeed, more than wearable and functional, many of these works are critical, engaged and conceptual, and can be seen as symbols and symptoms of the present zeitgeist.

UK based artist Lara Torres asks the viewer to stop and reflect about how we make fashion in the future in her video-essay "Unmaking". The visual narrative is composed of a series of performative gestures, such as un-weaving, un-sewing and tearing apart in order to become aware of the symbolic meaning of the thread, of the fragment, and of all what remains behind as a material trace of human existence. In a similar way Anna Sophie Berger’s work "She Vanished 1" evokes absence, loss, and generally the state of moving away while Ana Rajčević’s work questions possible new beginnings: her wearable sculptures in the form of long horns invoke both ancestral and futuristic dimensions. Kate Langrish-Smith pushes the notion of wearability and functionality even further. Her body-related-sculptures function as enigmatic performative devices which create a specific choreography of the movement and body-posture, inviting and teasing spectators to interact with them. By means of an artistic analysis Manora Auersperg reflects on the exhibition itself. She traces the spacial context in situ whilst transforming a textile surface by pulling out threads. Whereas the given structure of the fabric dissolves, notes materialize in a different medium.
Several artists focus on the potential of materials. For her collection "Excuse My Dust" Christina Dörfler-Raab together with performer Jasmin Schaitl experiments with different dying processes using destructive and corrosive substances, while Afra Kirchdorfer creates modular systems composed of ribbons and geometrically cut pieces of cloth which can be endlessly combined and recombined around the body. Assembling the work becomes a playful action of re-designing as well as rethinking the very notion of ready-to-wear. Graphic designer Maximilian Mauracher will work with translation of graphic signs/textures to textiles, realizing a new site-specific installation.

Janusz Noniewicz, Dominika Wirkowska, Wojciech Małolepszy and Robert Pludra, together with a group of students from fashion and product design departments of Warsaw Art Academy, will present a complex video animation and a set of interactive installations inspired by celebrated Austrian author Robert Musil's novel "Die Verwirrungen des Zöglings Törleß". Their work revolves round the position of being active or passive, both as a citizen and as a creative person in relation to one’s social, political and cultural surrounding.

Also collaborating on a new work are fashion designer Anna Schwarz and photographer Lisa Edi who explore the dialectical relation between the “eye” of the camera and the object of its focus.

"Transfashional" is organised by the Austrian Cultural Forum Warsaw in collaboration with Academy of Fine Arts in Warsaw, University of Applied Arts in Vienna and London College of Fashion and with the support of the Federal Ministry for Arts and Culture, Constitution and Media, Austria.

Follow us on:
http://transfashional.com/
http://u-jazdowski.pl/
https://www.instagram.com/transfashional/
https://www.facebook.com/transfashional/

Media partners: Dwójka - Program 2 Polskiego Radia, Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl Warszawa, Co Jest Grane24, InStyle