Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

“Sztuka w procesie / proces w sztuce. Ku nowej filozofii ochrony dziedzictwa kultury”

Opublikowano 26 maja 2017

Sztuka w procesie / proces w sztuce. Ku nowej filozofii ochrony dziedzictwa kultury, projekt badawczy i redakcja naukowa Iwona Szmelter

proj. graficzny Maciej Januszewski

Celem tej publikacji jest przekazanie nowej filozofii ochrony dziedzictwa i kształtowanie świadomości znaczenia procesów sztuki w zjawiskach kultury. Jest ona ukierunkowana na zagadnienia ochrony sztuki w procesie, stale towarzyszącej człowiekowi, rozpatrywane teoretycznie i ukazane na przykładach. W opracowaniu opisujemy i określamy definicje ‘sztuki w procesie’ jako łamiącej bariery dyscyplin sztuk wizualnych, często z elementami performatywnymi, w aspekcie czasowym przekraczającej materialną żywotność przedmiotu sztuki. Dziedzictwo sztuki w procesie ma zatem charakter kompleksowy, zarówno materialny, jak i niematerialny.

Bogactwo współczesnych określeń, jak „sztuka oparta na czasie” (time-based media), „intermedia”, „multimedia”, jest rozumiane w sposób właściwy dla danego kręgu artystów i instytucji kultury. Sztuka w procesie daje artystom większą swobodę i przywraca swój kontekst. To, mimo prehistorycznych źródeł, jest stosunkowo nowa sytuacja wobec istniejącej dominanty tradycyjnych dyscyplin sztuki. Prymat ten wynikał z oświeceniowego podziału sztuk pięknych na monodyscypliny, które nie uwzględniały sztuki w procesie. Obecnie jednak stwarza on wiele trudności interpretacyjnych i technicznych opiekunom sztuki, stając się wyzwaniem dla świata kultury. Wspólny mianownik wypowiedzi różnych autorów, których teksty znalazły się w tym tomie, mówi o potrzebie reorientacji w tradycyjnej filozofii sztuki, a także konieczności ochrony samej sztuki w celu sprostania tym wyzwaniom.

W części pierwszej tomu omówiliśmy zagadnienie sztuki w procesie i możliwości jej zachowania dzięki opiece konserwatorsko- kuratoryjnej. W drugiej części oddajemy głos współczesnym artystom związanym ze sztuką w procesie i syntezą sztuk, a w trzeciej części, kończącej publikację, znalazły się opracowania dotyczące przykładów konserwacji- restauracji dzieł tego typu. (z Wprowadzenia Iwony Szmelter)

 

Autorzy rozdziałów monografii: Iwona Szmelter, Dorota Folga-Januszewska, Hanna B. Hölling, Natalia Andrzejewska, Monika Jadzińska, Monika Korona, Anna Kaleta-Kunert, Jerzy Michał Murawski, Joanna Krakowian, Anna Tomkowska, Joanna Kiliszek, Anna Kowalik, Katarzyna Mikstal