Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Konkurs na projekt katalogu Coming Out 2017

Opublikowano 14 lipca 2017

W roku 2017 odbędzie się 9 edycja wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Coming Out 2017. Wystawie towarzyszyć będzie katalog prezentujący sylwetki oraz prace wszystkich uczestników wystawy.  Opracowanie koncepcji projektu katalogu jest w tym roku przedmiotem konkursu.

Mogą do niego przystąpić wyłącznie zespoły projektantów, które spełniają następujące warunki: liczą przynajmniej dwóch członków; przynajmniej jeden członek zespołu projektowego jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który ukończył Uczelnie nie wcześniej niż w 2012 roku; żaden z członków zespołu projektowego nie ma ukończonych 30 lat.

Jury Konkursu wybierze zwycięski zespół, który otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 PLN oraz zostanie zaproszony do współpracy przy realizacji zwycięskiej koncepcji, Przyszłą współpracę obejmującą realizację katalogu, identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocyjnych regulować będzie osobna umowa o dzieło z Jury przyzna również dwa wyróżnienia w wysokości po 1 000 PLN.

W sprawach merytorycznych i formalnych do kontaktów z uczestnikami konkursu, zwanych dalej Uczestnikami, upoważnieni są pracownicy Akademickiego Biura Karier:

Ada Brzezińska – ada.brzezinska@asp.waw.pl

Michał Opiłowski – michal.opilowski@asp.ww.pl

 

Projekt na konkurs należy złożyć osobiście w kancelarii Uczelni lub pocztą w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r do godz. 15 (decyduje data wpływu projektu) pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa.

Szczegóły w regulaminie i pozostałych załącznikach.

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4