Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

STUDIUM „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SZTUCE”

Opublikowano 16 października 2017

Zajęcia skierowane są do studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mają na celu przekazanie podstawowej wiedzy umożliwiającej i ułatwiającej wejście na rynek pracy.

Zakres tematyczny Studium to cztery moduły pozwalające na pozyskanie kompetencji z zakresu prawa, finansowania i zarządzania projektami, kontaktów z pracodawcami oraz współczesnych wyzwań promocyjnych. Zajęcia będą prowadzone w formie krótkich wprowadzających wykładów, po których nastąpi analiza konkretach studiów przypadku. Głównym założeniem Studium jest pokazanie praktycznego wymiaru zagadnień i włączanie słuchaczy w zajęcia poprzez wspólną pracę nad konkretnymi przykładami rozwiązań.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w soboty w sali nr.8, ul. Krakowskie Przedmieście 5, budynek Rektoratu. Słuchacze otrzymają dyplom poświadczający ukończenie Studium „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SZTUCE”.

 

Warunki uzyskania dyplomu:

  • uczestnictwo w zajęciach – co najmniej jeden temat z każdego modułu
  • zebranie 26 / 52 punktów z zajęć.
  • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

ZAKRES TEMATYCZNY – 4 MODUŁY


MODUŁ I – PRAWNY:


21.10.2017 g. 10
Podstawy prawa
Prowadzący: mec. Karol Kościński

Zajęcia będą obejmować podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu prawa w Polsce w obszarze kultury oraz obszarach powiązanych z kulturą. Przedstawione zostaną najważniejsze akty prawne mające wpływ na funkcjonowanie podmiotów w sferze kultury (instytucje kultury, organizacje pozarządowe).
Ponadto, przestawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu prawa europejskiego w obszarze kultury.

Czas trwania zajęć to 2 x 45 minut.
Liczba punktów: 4

 

02.12.2017 g. 10
Podstawy Prawa zamówień publicznych
Prowadzący: Marcin Krawczyk

Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych w sektorze kultury. W szczególności, poruszone zostaną kwestie związane z ubieganiem się o zlecenie w trybie konkurencyjnym (forma zapytań, przykładowe oferty).
Zajęcia będą obejmowały pracę metodą studium przypadku.

Czas trwania zajęć to 2 x 45 minut.
Liczba punktów: 4

 

04.11.2017 g. 10
Zawieranie umów i prawo autorskie
Prowadzący: mec. Karol Kościński
Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z zawieraniem umów (zwłaszcza umów o dzieło i umów zleceń) przez artystów z pracodawcami, zleceniodawcami i sponsorami. Dodatkowo, na zajęciach poruszone zostaną kwestie związane z negocjacjami współpracy z różnymi podmiotami (instytucjami, przedsiębiorcami, partnerami z Polski i z zagranicy).
Ponadto, zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z prawem autorskim. W szczególności, obejmą kwestie związane z zawarciem odpowiednich przepisów w umowie na wykonanie dzieła.
Zajęcia będą obejmowały pracę metodą studium przypadku.

Czas trwania zajęć to 4 x 45 minut.
Liczba punktów: 8

 

09.12.2017 g.10
Aspekty podatkowe
Prowadząca: Barbara Rafalska
Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z aspektami podatkowymi, tj. sposobami rozliczania się w kontekście pracy artysty.
Zajęcia będą obejmowały pracę metodą studium przypadku.

Czas trwania zajęć to 2 x 45 minut.
Liczba punktów: 4


MODUŁ II – EKONOMICZNO – FINANSOWY:

28.10.2017 g. 10
Źródła finansowania kultury (w tym sponsoring)
Prowadzące: dr Zina Jarmoszuk, dr Karolina Tylus-Sowa

Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z możliwościami finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury ze środków publicznych: krajowych i europejskich. Dodatkowo, na zajęciach przedstawione zostaną możliwości pozyskiwania wsparcia/finansowania  z sektora biznesowego (w tym sponsoring, anioły biznesu), trzeciego sektora,  a także generowane we własnym zakresie.

Czas trwania zajęć to 4 x 45 minut.
Liczba punktów: 8

 

18.11.2017 g.10
Zarządzanie projektami
Prowadząca: dr Karolina Tylus-Sowa
Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z przygotowaniem projektu z zakresu kultury (dofinansowanego ze źródeł krajowych i / lub zagranicznych), jak również jego realizacją i rozliczeniem. Ponadto, przedstawione zostaną zasady związane z przygotowaniem biznesplanu i efektywnym zarządzeniem projektem.
Zajęcia będą obejmowały pracę metodą studium przypadku.

Czas trwania zajęć to 4 x 45 minut.
Liczba punktów: 8


MODUŁ III – ZAWODOWY:

21.10.2017 g. 12
Edukacja a rynek pracy
Prowadząca: dr Zina Jarmoszuk
Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z kształceniem a wymaganiami pracodawców i potrzebami rynku pracy. W szczególności poruszone zostaną kwestie wymiany wiedzy o tym co potrzebne , co możliwe, między „rynkiem” a „edukacją”.
Zajęcia będą obejmowały pracę metodą studium przypadku.

Czas trwania zajęć to 2 x 45 minut.
Liczba punktów: 2

 

09.12.2017 g. 12 oraz 16.12.2017 g. 10
Spotkania z pracodawcami
Zajęcia typu „spotkania z pracodawcami” to specjalnie przygotowane i moderowane dyskusje na temat potrzeb i oczekiwań. W ramach spotkań poruszone zostaną również kwestie związane z udziałem w rozmowach kwalifikacyjnych.

Czas trwania zajęć to 6 x 45 minut.
Liczba punktów: 6


MODUŁ IV – WYZWANIA PROMOCYJNE:

25.11.2017 g. 10
Autoprezentacja
Prowadzący: Jarosław Gajewski
Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z autoprezentacją, również w kontekście rozmów kwalifikacyjnych.
Zajęcia będą mieć również wymiar praktyczny.

Czas trwaniazajęć to 4 x 45 minut.
Liczba punktów: 4.

 

02.12.2017 g. 12
Prezentacja oferty
Prowadzący: Jan Buczek
Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z prezentacją danej oferty na rynku i przekonaniem zleceniodawców do konkretnego wyboru (zarówno na etapie zlecenia, jak i realizacji projektu).
Zajęcia będą mieć również wymiar praktyczny.

Czas trwania zajęć to 2 x 45 minut.
Liczba punktów: 2.


PROWADZĄCY:

dr Zina Jarmoszuk – doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prowadzenia badań nad kulturą, zarządzania kulturą i wiedzą o kulturze. Autorka i współautorka opracowań, analiz i ekspertyz dotyczących kultury. W latach 2000-2006 wicedyrektor Instytutu Kultury i Narodowego Centrum Kultury. Od 2008 do 2016 dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Współautorka Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego w Polsce na lata 2011-2020. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny, obecnie ekspert w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej oraz wykładowca w Warszawskiej Szkole Filmowej.

 

dr Karolina Tylus-Sowa – doktor ekonomii (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.  Od 2007 r. Dyrektor / Wicedyrektor Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykładowca akademicki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), autorka publikacji z zakresu finansowania projektów ze sfery kultury.

 

Karol Kościński – radca prawny, dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wielokrotnie reprezentował Rząd RP podczas posiedzeń grupy roboczej ds. prawa autorskiego i grupy ds. audiowizualnych Rady Unii Europejskiej, spotkań z Komisją Europejską i organizowanych w ramach prac Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), autor kilkunastu artykułów i opracowań dotyczących prawa autorskiego, prawa medialnego i przyszłości mediów.

 

Marcin Krawczyk – mgr inż. (absolwent Politechniki Warszawskiej), Naczelnik Wydziału Kontroli Zamówień Publicznych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wieloletni trener i praktyk w zakresie zamówień publicznych, procedur unijnych, zarządzania projektami, prawa budowlanego, zasad kontroli i monitoringu projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Pracował dla międzynarodowych korporacji realizujących projekty i inwestycje w sektorze publicznym i prywatnym. Autor publikacji zw. z realizacją projektów i procedurami przetargowymi w ramach programów przedakcesyjnych Unii Europejskiej.

 

Jan Buczek –  projektant wzornictwa przemysłowego, absolwent Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Rozwojem Nowych Produktów (Design Management) prowadzonych przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Prowadzi studio Noodi Design specjalizujące się w projektowaniu produktów.

 

Barbara Rafalska – wieloletnia główna księgowa w firmach produkcyjnych, usługowych, a obecnie w instytucji kultury. Od ponad 20 lat roku prowadzi własną działalność gospodarczą – biuro rachunkowe, wykonujące usługi prowadzenia księgowości i konsultacji księgowych i podatkowych. Rewident badający sprawozdania finansowe i wykonujący usługi atestacyjne. Konsultant w dziedzinie rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.


PODSUMOWANIE:

1)         Moduł Prawny – 10 godzin akademickich (45 minut) – 4 tematy zajęć – 20 punktów
2)         Moduł Ekonomiczno – finansowy – 8 godzin akademickich (45 minut) – 2 tematy zajęć  – 16 punktów
3)         Moduł Zawodowy – 8 godzin akademickich (45 minut) – 2 tematy zajęć – 8 punktó
4)         Moduł: Wyzwania promocyjne – 8 godzin akademickich (45 minut) – 2 tematy zajęć – 8 punktów

34 godziny akademickie – 10 tematów zajęć –  52 punkty

 Zapisy: ucp@asp.waw.pl (ilość miejsc ograniczona)

Program

Szanowni Państwo,
w związku z ograniczoną liczbą miejsc na Studium “Przedsiębiorczość w sztuce” chcielibyśmy poinformować o zamknięciu zapisów.
Dziękujemy za zgłoszenia. Skontaktujemy się ze wszystkimi osobami, które przesłały zgłoszenie mailem.