Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Uroczyste podpisanie umowy w sprawie przebudowy Pałacu Czapskich

Opublikowano 18 października 2017

 


W dniu 18 października 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: „Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej”.

W imieniu stron umowę podpisali Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński oraz JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. Adam Myjak.
Inwestycja o wartości 19,59 mln zł została dofinansowana w kwocie 12,84 mln zł ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, VIII Oś priorytetowa – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.


I. Cele:
• Celem rewitalizacji Pałacu Czapskich jest poprawa dostępności do instytucji i rozwijanie dodatkowych funkcji na terenie obiektu jak i dziedzińca ASP,
• Rozwój dziedzictwa narodowego poprzez promocję wiedzy historycznej dotyczącej tego miejsca (Konstytucja 3-go Maja, Biblioteka Krasińskich),
• Poprzez sąsiedztwo z Uniwersytetem Warszawskim możliwość stworzenia kampusu akademicko-artystycznego otwartego dla mieszkańców Warszawy i całego regionu Mazowsza. Krakowskie Przedmieście jest pełne turystów z całego świata, co stwarza szanse na prezentację młodej sztuki polskiej w zrewitalizowanych pomieszczeniach Pałacu Czapskich.


II. Funkcje:
• Kulturotwórcza
– rozwijanie dostępności do Biblioteki Artystycznej ASP (jednego z największych zbiorów bibliofilskich na temat sztuki w kraju),
– rozwijanie dostępności do Muzeum ASP (udostępnianie zbiorów publiczności poprzez przygotowywanie wystaw),
– stworzenie możliwości promocyjno-kulturotwórczych dla Warszawskiego Szlaku Chopinowskiego poprzez otwarcie Saloniku Chopina w jednej z kordegard przy Krakowskim Przedmieściu,
– odtworzenie Akcydensowej Drukarni Akademickiej z jej bogatym zbiorem polskich krojów, jako miejsca tworzącego akcydensowe druki o wybitnych walorach estetycznych dla centralnych instytucji państwowych jak i również instytucji miejskich;
• Prospołeczna
– stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu artystycznym Warszawy poprzez uruchomienie rocznych studiów „AKADEMIA OTWARTA – DOROŚLI DO SZTUKI” (środowiskowe studia artystyczne w ASP dla osób, które pragną po latach wrócić do swoich pasji i ambicji artystycznych, zrealizować marzenia o studiowaniu, rozwijaniu swojego talentu i zdobywaniu nowych kwalifikacji),
– stwarzanie możliwości debiutu artystycznego i projektowego dla absolwentów Akademii poprzez uruchomienie Biura Karier ASP. Podstawową funkcją biura będzie system stałej współpracy z instytucjami kultury, galeriami, TVP, Polskim Radiem, PISF-em, teatrami warszawskimi ale również z podmiotami gospodarczymi w pośredniczeniu i kojarzeniu ze studentami i absolwentami Akademii. System ten będzie miał charakter partnerski w ramach stałych umów o współpracy. Kolejną funkcją będzie zarządzanie wiedzą i twórczością artystyczno-projektową środowisk ASP poprzez stronę www promującą potencjał Uczelni;
• Artystyczna
– Galeria Salon Akademii prezentująca twórczość artystyczną środowiska ASP
– Dyskusyjna Akademia Filmowa na Wydziale Grafiki o profilu promującym polski film animowany.


III. Realizacja
Upowszechnianie twórczości, wspieranie młodych artystów to podstawowy obok dydaktyki obowiązek statutowy naszej uczelni. Chcemy by sztuka była obecna i promieniowała ze wszystkich miejsc gdzie ASP ma swoje siedziby. Mamy też świadomość, że realizacja działań statutowych w stolicy nakłada na naszą uczelnię dodatkowe obowiązki i odpowiedzialność. Uczelnia i jej środowisko są gotowe rozwijać się zgodnie z takimi założeniami. Mamy obowiązek pracy na rzecz warszawskiej społeczności, jak również powinniśmy wspierać naszymi kompetencjami instytucje centralne państwa mieszczące się w stolicy. Dlatego też warszawska Akademia będzie rozwijała przedstawione wcześniej funkcje, a po zrealizowaniu przedmiotowego projektu powinniśmy osiągnąć ostateczny cel jakim jest kompleksowa integracja i działanie na rzecz warszawskiej społeczności i rozwoju potencjału turystycznego.
Przeprowadzona analiza rynkowa popytu na produkty i rezultaty projektu dowodzi o dużym zainteresowaniu społecznym korzystania z nowej oferty ASP. Wykazała ona w kolejnych latach po oddaniu inwestycji do użytkowania znaczny wzrost liczby potencjalnych beneficjentów końcowych korzystających z efektów jej realizacji – 67 tys. osób w 2021 r.
Fakt ten dowodzi o wysokim zapotrzebowaniu na rezultaty powstałe po realizacji projektu oraz dużej użyteczności społecznej przedsięwzięcia.


Transmisja z uroczystego podpisania umów o dofinansowanie w ramach POIiŚ