Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wydział Architektury Wnętrz na Biennale INAW 2018

Opublikowano 13 marca 2018

Aequatio quadratica

Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie 

Biennale INAW 2018, ASP Kraków

Wystawa 7-25.03.2018

Autorzy: dr hab. Barbara Kowalewska, ad I° Antoni Grabowski, mgr Anna Skołożyńska-Cieciera, studenci Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.


Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie na V Międzynarodowym Biennale w Krakowie 2018 prezentuje instalację, która w sposób symboliczny jest manifestem efektów kształcenia naszych studentów na poziomie studiów licencjackich i magisterskich.

Ażurowa, konstrukcja jest plastyczną interpretacją dydaktycznej strategii WAW, w której modułowość i powtarzalność jest wyrazem zachowania przekazu treści historycznych z obszaru sztuki, filozofii i kultury. Jednocześnie jest świadectwem dbałości o przekazywanie młodemu pokoleniu niepodważalnych w aspekcie artystycznym wartości.

Rozrzeźbienie modułów struktury dowodzi o szerokim wachlarzu wiedzy i umiejętności jakie oferuje nasz Wydział swoim podopiecznym. Stanowi o otwartości na współczesne zasady i formy budowania nowych jakości w spojrzeniu na sztukę, projektowanie przestrzeni, obiektów.

 


The Faculty of Interior Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw at the V International Biennale of Architecture in Cracow presents the installation, which is a symbolic manifesto of the educational effects for our first and second year students in the degree.

A form of an open-work, modular design construction is an artistic interpretation of the teaching strategy in our faculty, where modulation and reproducibility are the key procedure in keeping historical content from the art, philosophy and culture. At the same time, it is a proof of the attention that passes crucial values onto the young generation.

The separation of all the module structures proves a wide range of knowledge and skill, that we offer our students. This portrays open mindedness to the modern rules and building forms of new qualities whilst looking at art, design space and objects.