Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

KOMUNIKAT WŁADZ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE W SPRAWIE ARTYKUŁU W GAZECIE WYBORCZEJ - STOŁECZNEJ

Opublikowano 14 marca 2018
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT


KOMUNIKAT WŁADZ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE W SPRAWIE ATYKUŁU W GAZECIE WYBORCZEJ - STOŁECZNEJ Z DNIA 14 MARCA 2018 R.

 

W związku z ukazaniem się w Gazecie Wyborczej - Stołecznej z dnia 14 marca 2018 r. artykułu, zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące dyskryminacji w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, informujemy co następuje.

W Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie istnieją ustawowe organy powołane w szczególności do rozwiązywania wrażliwych problemów społeczności akademickiej tj.: Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Studentów, Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Doktorantów, Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich, Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich oraz ds. Studentów ASP w Warszawie i zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego.

W ostatnich latach w Uczelni nie odnotowano żadnych spraw dyscyplinarnych ani postępowań wyjaśniających w zakresie nierównego traktowania.

W ciągu ostatnich sześciu lat do Prorektora ds. studenckich wpłynęło wyłącznie jedno anonimowe zgłoszenie, które zostało niezwłocznie wyjaśnione.

W dniu 19 grudnia 2017 r. na posiedzeniu Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli przedstawiciele studentów, na temat zasadności powołania dodatkowych organów, do kompetencji których należałoby rozpatrywanie spraw związanych z nierównym traktowaniem w Uczelni.

Władze Uczelni wyszły naprzeciw inicjatywie studenckiej, wyrażając zgodę na powołanie dodatkowych komisji: Studenckiej Komisji ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji oraz Senackiej Komisji ds. Etyki.

Odnosząc się do spraw zatrudnienia w Akademii informujemy, że Uczelnia stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów, dotyczących przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe, naukowo - dydaktyczne i dydaktyczne. Oprócz kryterium wykształcenia (ustawowo wymaganego dla konkretnego stanowiska) w prowadzonych postępowaniach konkursowych obowiązują jedynie kryteria merytoryczne.

Dotychczas do Akademii nie wpłynęła żadna skarga na nierówne traktowanie w ramach prowadzonych i rozstrzygniętych postępowań konkursowych.

 

Warszawa, 14.03.2018 r.