Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Rozkwit: Synergia w Krzakach dla Puszczy

Opublikowano 26 lipca 2018

sztuka ✺ muzyka ✺ spacery ✺ warsztaty ✺ rozmowy
benefit na Obóz dla Puszczy

28 lipca 2018, godz. 11-22.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Al. Ujazdowskie 4, Warszawa

Rozkwit to czas pełni, rozbudzenia i mobilizacji, podczas którego damy ponieść się wszystkim zmysłom i zastanowimy się, jak połączyć wrażliwość na przyrodę z faktycznymi działaniami na rzecz jej ochrony.

Będziemy wspólnie eksplorować przestrzeń dwóch wyjątkowych ogrodów miejskich – Ogrodu Botanicznego, placówki naukowej i edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Osiedla Jazdów, kameralnej i pełnej zieleni kolonii domków fińskich, będącej miejscem aktywności łączących ogrodnictwo, kulturę i działania na rzecz wspólnoty.

Wydarzenie jest benefitem na działanie Obozu dla Puszczy, wciąż borykającego się z ogromnymi kosztami pomocy prawnej dla aktywistów, którzy blokowali wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Obecnie obóz planuje działania edukacyjne oraz monitorowanie sytuacji zarówno w Puszczy Białowieskiej, jak i w innych zagrożonych regionach.

W tym dniu wejście do Ogrodu Botanicznego będzie kosztowało wyjątkowo tylko 6 złotych dla wszystkich (cena ulgowa). Prosimy o wrzucanie nadwyżki do wyznaczonych puszek! (sugerowana cena 12zł+)

✺ śniadanie:
Śniadanie z Foodsharingiem. Synergia w Krzakach dla Puszczy
Dzień rozpoczniemy na Jazdowie od kolektywnego śniadania, w całości stworzonego z uratowanych przed wyrzuceniem świeżych warzyw, owoców i chleba. Podzielimy się z Wami sposobami na nie marnowanie nadmiaru jedzenia i mamy nadzieję, zachęcimy Was do czynnego wsparcia Foodsharing Warszawa

✺ sztuka:
Instalacje artystyczne studentów Akademii Sztuk Pięknych oraz zaproszonych artystek i artystów rozmieszczone będą w Spółdzielnia "Krzak", na trasie pomiędzy ogrodami oraz w Ogrodzie Botanicznym.

✺ muzyka:

☛ świątynia
Sign Libra (Osmunda Regalis)
Møzaika (Fittonia Albivenis)
Izabela Smelczyńska (Brachypodium)
Botanica (Monstera Deliciosa)
Facheroia (Chlorofitum Tuberosum)
Mondoj (Monodora Mirystica)
Poly Chain (Fritillária Meleágris)
TAMTEN (Cakile Maritima Baltica)
Cétieu (Celosia Argentea)
Synergia (Strelitzia Reginae)

☛ szklarnie ogrodu
w trakcie wydarzenia w subtropikalnej i tropikalnej szklarni rozkwitną muzyczne kompozycje stworzone specjalnie na tą okazję przez: Sign Libra, Lutto Lento, Earth Trax / Bartosz Kruczyńskiego i Mozaikę.

✺ spacery i warsztaty (szczegółowe opisy i możliwości zapisów znajdują się w postach):

☛ 12–13.30 spacer ornitologiczny z Kubą Skrzypkiem połączony z warsztatami z wąchania, zbierania i próbowania dzikich roślin z Sebastianem Kulisem z Roślinne Porady
☛13.00–14.00 spacer dźwiękowy z Edką Jarząb, trasą ze Spółdzielni “Krzak” do Ogrodu Botanicznego UW
☛ 13.30–15.00 warsztaty kompostowe w Spółdzielni “Krzak” z Magdaleną Siemaszko z Ogrodu Botanicznego UW
☛ 15.00–16.30 warsztat o owadzich zmysłach z Krystyną Jędrzejewską-Szmek i Katarzyną Roguz z Ogrodu Botanicznego UW
☛ 16.30–17.30 spacer zapachowy Kasi Korytowskiej i Elizy Chojnackiej po Ogrodzie Botanicznym UW
☛ 21.45 nocny spacer–wyjście z Ogrodu z Iwą Kołodziejską

Zapisy na warsztaty pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScotAlWNaBQawj3igTgUxcpZw2-vq9HvxMVAGiWq4b40AHXfg/viewform

Rozmowy w Rozkwicie. Synergia w Krzakach dla Puszczy
W nieformalnej atmosferze ogrodu chcemy stworzyć przestrzeń do niehierarchicznego dialogu – przychodźcie więc ze wszystkimi pytaniami, wątpliwościami, spostrzeżeniami i refleksjami.
Zaprosiliśmy przedstawicieli ruchów ekologicznych, których działania w różny sposób mierzą się z tematem ochrony środowiska – od tworzenia blokad bezpośrednich i działania w terenie, poprzez wywieranie presji politycznej, budowanie świadomości społecznej, dialog między stronami konfliktu, edukację ekologiczną i tworzenie rzetelnego przepływu informacji, aż po tworzenie ekonomicznych alternatyw dla lokalnych społeczności zagrożonych terenów.

✺ Wydarzenie odbywa się dzięki wsparciu Akademickiego Biura Karier Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Kwitnąca identyfikacja wizualna dzięki Hekla Studio.


art ✺ music ✺ walks ✺ workshops ✺ talks
a benefit for Obóz dla Puszczy

Bloom is the time of peak, awakening and general mobilization during which we will let ourselves get carried away with all of our senses, and ponder how to combine sensitivity towards nature with actual activities to protect it.

Together, we will explore the space of two exceptional urban gardens -The Botanic Garden, Warsaw University's educational institution, as well as Osiedle Jazdów, a restful and full of greenery settlement of Finnish houses, which is a place of endeavours combining gardening, culture, and activities promoting its community.

The event is a benefit for Obóz dla Puszczy, which is still facing enormous costs due to legal aid provided for activists who were blocking illegal logging in Białowieża Forest. Currently, the camp is planning educational activities and monitoring the situation, both in Białowieża Forest and other endangered regions. On this day the entrance fee to the Botanic Garden will cost 6PLN for everybody (usual reduced-fare), we kindly ask you to chip in the extra amount, look out for marked cans! (suggested 12PLN+)

art
Artistic installations by students of the Academy of Fine Arts as well as other invited artists can be found around Spółdzielnia "Krzak" and in the botanic garden.

music:
☛ temple

Sign Libra (Osmunda Regalis)
Møzaika (Fittonia Albivenis)
Izabela Smelczyńska (Brachypodium)
Botanica (Monstera Deliciosa)
Facheroia (Chlorofitum Tuberosum)
Mondoj (Monodora Mirystica)
Poly Chain (Fritillária Meleágris)
TAMTEN (Cakile Maritima Baltica)
Cétieu (Celosia Argentea)
Synergia (Strelitzia Reginae)

☛ botanic garden's greenhouses
during the event, in the subtropical and tropical greenhouses, musical compositions, created especially on this occasion by Sign Libra, Lutto Lento, Earth Trax / Bartosz Kruczyński and Mozaika will bloom all around.

✺ walks and workshops (detailed descriptions and the opportunity to sign up will appear in posts)
☛ compost workshops at Spółdzielnia "Krzak" with Magdalena Siemaszko from UW Botanic Garden
☛ sound walk with Edka Jarząb, following the route from Spółdzielnia "Krzak" to University of Warsaw Botanic Garden
☛ ornithological walk with Kuba Skrzypek, combined with workshops devoted to smelling, collecting, and trying wild plants with Sebastian Kulis from Roślinne Porady
☛ smell walk around University of Warsaw Botanic Garden with Kasia Korytowska and Eliza Chojnacka
☛ a workshop devoted to insect's senses with Krystyna Jędrzejewska-Szmek and Katarzyna Roguz from University of Warsaw Botanic Garden
☛ nighttime walk-exit from University of Warsaw Botanic Garden with Iwa Kołodziejska

✺ talks:
In an informal atmosphere, we want to create space for non hierarchical dialogue - therefore come with any questions, doubts, observations, and reflections you might have.
We've invited representatives of ecological movements, whose activities face the topic of environmental protection in various ways- from creating direct blockade, fieldwork, through exerting political pressure, building social awareness, dialogue between all sides, ecological education and creating profound information flow to creating economic alternatives for local societies and endangered areas.

✺The event is taking place thanks to the support of Career's Office of The Academy of Fine Arts.

Blooming visual identification thanks to Hekla Studio.