Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna

Opublikowano 28 sierpnia 2018

 

 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna

GEOMETRIA W DYSKURSIE – DYSKURS W GEOMETRII

pt. COMPLEXITY

8-12 września 2018

ORGANIZATORZY                                                          

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (ASP)

                Wydział Grafiki

                Wydział Malarstwa

Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Stowarzyszenie Pro Arte, Kielce


KOMITET PROGRAMOWY

prof. Wiesław Łuczaj, ASP – przewodniczący

prof. María Cuevas, Universidad Complutense de Madrid

prof. Julian Gil, Universidad Complutense de Madrid

prof. Wiktor Jędrzejec – prorektor ASP

prof. Ryszard Ługowski – UJK Kielce, kurator Galerii XX1, Warszawa

prof. Błażej Ostoja Lniski – dziekan Wydziału Grafiki ASP

prof. Antonio Rabazas, Universidad Complutense de Madrid

prof. Jorge Varas, Universidad Complutense de Madrid

dr hab. Arkadiusz Karapuda – prodziekan Wydziału Malarstwa ASP

dr Stefan Szydłowski – UJK Kielce, kurator Galerii XS

dr Maciej Zdanowicz – wicedyrektor Instytutu Sztuk Pięknych UJK Kielce                              

Małgorzata Surma – Stowarzyszenie Pro Arte, Kielce


WSPÓŁPRACA

Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Centrum Sztuki, Galeria EL, Elbląg

Galeria XX1 Mazowieckie Centrum Kultury, Warszawa


O KONFERENCJI

Celem Konferencji jest przedstawienie i omówienie aktualnych badań dotyczących zależności między różnymi znaczeniami złożoności, a formą wizualną, treścią i kontekstem współczesnych praktyk artystycznych z obszaru sztuki geometrycznej oraz prezentacja i omówienie aktualnych dyskursów.

Do naszej dyskusji zapraszamy artystów, krytyków, kuratorów, teoretyków i historyków sztuki, dla których istotnym obszarem badań jest sztuka geometrii i jej obecne przemiany. Zapraszamy także przedstawicieli innych nauk zainteresowanych teorią złożoności. Mamy nadzieję, że spotkanie to przerodzi się w interdyscyplinarny panel, pozwalający na odkrycie bogatych zależności między sztuką, a różnymi przejawami współczesności.


GEOMETRIA DYSKURSYWNA

Geometria Dyskursywna (ang. Discursive Geometry) odnosi się do wybranych indywidualnych postaw artystycznych z obszaru szeroko rozumianej sztuki geometrycznej, charakteryzujących się silnym akcentowaniem warstwy dyskursywnej dzieł, zerwaniem z postulatem poszukiwania zasad uniwersalnych i postawieniem na sztukę z wyraźnymi referencjami do codziennej rzeczywistości.

Istotą Geometrii Dyskursywnej jest dialogiczność oparta na interpretacji i reinterpretacji podejmowanych dotychczas wątków o charakterze filozoficznym, analitycznym lub kontekstualnym, dekonstrukcja języka właściwego sztuce konkretnej oraz twórczość na pograniczu wielu dyskursów. W tym sensie Geometria Dyskursywna ustanawia nowe oblicze sztuki konkretnej.


COMPLEXITY

Słowo „complexity” (złożoność) wywodzi się z łaciny i oznacza    „splecione razem”. Termin ten jest zwykle używany do charakteryzowania czegoś z wieloma częściami w skomplikowanym układzie, obejmującego wiele aspektów i trudnego do zrozumienia.

Badania złożoności prowadzone są na gruncie większości nauk, ponieważ skala występowania tego zjawiska jest uniwersalna, począwszy od mikroświata do skal kosmologicznych. We wspólnej opinii badaczy nie ma jednak zgody co do szczegółowej definicji złożoności. Dlatego przyjmuje się szereg podejść do jej charakteryzowania, z których najbliższe sztuce mogą być zarówno stanowiska analityczne jak i filozoficzne, w tym: złożoność algorytmiczna, entropia, złożoność dynamiki różnych układów, filozofia złożoności i comlexity science oraz związane z nimi: determinizm, korespondencyjna teoria wiedzy, ogólnie pojęta racjonalność, podejście redukcjonistyczne, podejście analityczne, holizm, superweniencja, emergencja i inne.

W ujęciu estetycznym złożoność oznacza różne wzorce dostępne dla percepcji wzrokowej na różnych poziomach (Birkin, 2010), a dzieło sztuki jest czymś więcej niż zwykłą sumą elementów wizualnych.  


PROPONOWANE ZAGADNIENIA

  1. Złożoność i emergencja w praktyce artystycznej. Obrazowanie wiedzy. Sztuka generatywna. Wizualizacja danych. Archiwum, baza danych, mapping. Rozumienie złożoności przez artystów, przykłady dzieł, autoprezentacje.
  2. Związki nauki i sztuki. Porządek i chaos, regularność i przypadkowość, jednoznaczność i wieloznaczność. Matematyczny izomorfizm. Oddziaływanie układu/dzieła z otoczeniem, input-output, przyczyna-skutek, super-układ i sub-układ.
  3. Wpływ złożoności na stanowiska estetyczne. Estetyka złożoności wizualnej. Teorie kontekstualne.
  4. Geometria dyskursywna – pojęcie, prekursorzy, współczesne praktyki, podejmowane dyskursy.

GDZIE, KIEDY?

Konferencja odbędzie się w dwóch miejscach:

8 września 2018 (sobota) na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa,

9-12 września 2017 (niedziela-środa) w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego (ECEG), Korzecko 1C, 26-060 Korzecko koło Chęcin.


Dodatkowych informacji udziela: prof. Wiesław Łuczaj, tel. +48 603 123 586

e-mail: discursive.geometry.c@gmail.com   wieslaw.luczaj@cybis.asp.waw.pl


Dodatkowe szczegóły oraz informacje o wydarzeniach towarzyszących: