Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i renowacją Pałacu Czapskich

Opublikowano 25 września 2018

W dniu 25 września 2018 r. w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i renowacji Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej.

W imieniu stron umowę podpisali JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. Adam Myjak oraz pełnomocnik konsorcjum firm budowlanych Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „IZOLBUD” Sp. z o.o. (członek konsorcjum), Filip Tuszyński.TYTUŁ PROJEKTU:

„Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej” nr POIS.08.01-00-00-1027/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 25.446.919,07 PLN

Dofinansowanie projektu z EU: 16 648 530,83 PLN

Wartość robót budowlanych: 20.748.000,00 PLN

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:

Inwestycja realizowana będzie w Warszawie w budynku Rektoratu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie mieszczącego się przy ul. Krakowskie Przedmieście 5. Budynek jest objęty ochroną konserwatorską; wpis w rejestrze zabytków pod numerem A-209 z 1 lipca 1965 roku.

Budynek objęty pracami budowlanymi powstał jako pałac w końcu XVII wieku. Był siedzibą wielu znanych rodzin arystokratycznych (Radziejowskich, Sieniawskich, Raczyńskich), a do roku 1912 znajdowały się w nim Zbiory Biblioteki Ordynacji Krasińskich. Budynek ulegał wielokrotnym przebudowom, a podczas II wojny światowej został poważnie zniszczony.

Podczas odbudowy w latach 40. XX wieku, zgodnie z panującą w Warszawie po wojnie doktryną konserwatorską, przy odbudowie historycznej architektury zlikwidowano skutki XIX i XX-wiecznych przekształceń i przywrócono pałacowi charakterystyczny późno barokowy kształt i dekoracje oraz utrzymano XVIII-wieczną postać oficyn. Wnętrze przystosowano do potrzeb nowego użytkownika, którym od 1952 roku jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Podczas odbudowy nie został usunięty gruz z części piwnic, które obecnie są niedostępne. Budynek jest obiektem posiadającym 4 kondygnacje naziemne, w tym dwie pierwsze wysokie na około 5 m każda i dwie na poddaszu oraz jedną podziemną – częściowo nieodgruzowaną. Budynek charakteryzuje osiowy układ z wejściem głównym oraz reprezentacyjną klatką schodową w części centralnej. Budynek w chwili obecnej pełni funkcję biurowo-administracyjną jako główna siedziba rektoratu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na kondygnacjach nadziemnych znajdują się pomieszczenia administracyjne i biurowe, biblioteka z czytelnią, część przeznaczona na muzeum oraz pomieszczenia pomocnicze, porządkowe i sanitariaty. W kondygnacji podziemnej znajduje się lokal gastronomiczny oraz sanitariaty, pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Inwestycja nie obejmuje zmiany bryły budynku. Projektuje się przebudowę wnętrz – uporządkowanie podziału pomieszczeń i usunięcie wtórnych naleciałości, dostosowanie do obecnych przepisów i potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki okiennej na drewnianą o podziale zgodnym z historycznym oraz zmianę zagospodarowania terenu. Przedmiotem inwestycji jest odbudowa zabytkowych piwnic oraz przebudowa budynku rektoratu z zagospodarowaniem terenu. Odgruzowane pomieszczenia na kondygnacji podziemnej zostaną przeznaczone na sale wystawowe. Nad piwnicami zostaną wykonane nowe stropy. Układ pomieszczeń na kondygnacjach naziemnych, szczególnie na 1. i 2. piętrze, zostanie uporządkowany, zlikwidowane będą wtórne podziały. Klatka schodowa zostanie przebudowana i dostosowana do obecnych wymagań technicznych. Dodatkowo w jej obrębie zostanie zainstalowany dźwig osobowo - towarowy obsługujący wszystkie kondygnacje przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren wokół budynku zostanie uporządkowany. Wyznaczone zostaną miejsca postojowe oraz utwardzone dojścia i dojazdy.

O szczególnym i unikalnym znaczeniu części omawianej inwestycji świadczy fakt, że po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej w ramach realizacji inwestycji dojdzie do odgruzowania piwnic w zachodniej części korpusu głównego budynku i w północno-zachodnim ryzalicie.

TERMIN REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:

Planowany termin zakończenia przebudowy Pałacu Czapskich: 30 czerwca 2020 r.

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH:

Konsorcjum firm Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „IZOLBUD” Sp. z o.o. (członek konsorcjum).

Jeżeli chodzi o doświadczenie ww. konsorcjum w realizacji podobnych robót budowlanych to w ostatnim czasie firma „IZOLBUD” była generalnym wykonawcą przebudowy oraz remontu budynku przy ul. Freta 16 w Warszawie na potrzeby Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Ponadto razem z przebudową i renowacją Pałacu Czapskich firma Erekta Budownictwo Specjalistyczne będzie wykonawcą robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w ramach kompleksu EC1 Łódź – Miasto Kultury, tj. pierwszej w Polsce innowacyjnej instytucji kultury, która będzie prowadzić działalność edukacyjną w zakresie sztuki komiksu i nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem narracji interaktywnej - w obszarze kultury cyfrowej silnie związanej z przemysłami kreatywnymi, takimi jak produkcja gier wideo i innymi projektami z obszaru mediów interaktywnych.Więcej informacji o Projekcie:


Uroczyste podpisanie umowy w sprawie przebudowy Pałacu Czapskich


Oświadczenie o stosowaniu standardów uczciwości i etycznego postępowania oraz zgłaszaniu nadużyć finansowych przy realizacji Projektu


Realizacja projektu przebudowy i renowacji Pałacu Czapskich


Przebudowa i renowacja Palacu Czapskich | wszczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego


Przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich | otwarcie ofert