Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wydział Malarstwa | Aneta Grzeszykowska w Pracowni Gościnnej

Opublikowano 1 października 2018

ANETA GRZESZYKOWSKA W PRACOWNI GOŚCINNEJ

W semestrze zimowym 2018/2019 Pracownię Gościnną na Wydziale Malarstwa obejmuje Aneta Grzeszykowska, znakomita artystka zajmująca się tożsamością i wizerunkiem człowieka, ciałem i jego zapośredniczeniem przez medium fotografii. Znana z wielu  frapujących i przykuwających uwagę autoportretów. Absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (1999), związana z warszawskim środowiskiem artystycznym. Laureatka Paszportu Polityki w dziedzinie sztuk wizualnych w 2014 roku. Artystka poza indywidualną karierą, od 1999 roku współpracuje z Janem Smagą tworząc wiele dzieł wspólnych i właśnie Jana Smagę zaprosiła do procesu współtworzenia Pracowni Gościnnej i współpracy ze studentami.

Proponowany przez Anetę Grzeszykowską program pracowni:

POP / Pracownia Obrazu Performatywnego

- Sterowanie procesami generowania znaczeń podczas kreowania obrazu.

- Analiza procesów autokreacji.

- Autoportret oraz inne użycie własnego i cudzego ciała w procesie fotograficznym i filmowym.

- Selfie jako współczesny performans dokamerowy i narzędzie poznania. 

- Uprzedmiotowienie ciała, upodmiotowienie przedmiotu.

 

Informacje o zapisach: zapisy od wtorku 2.10.2018 od godz. 11, lista zostanie wywieszona na drzwiach Sali 70 na WM, obowiązuje limit 15 miejsc,  pierwszeństwo w zapisach mają studenci Wydziału Malarstwa.

Zajęcia w semestrze zimowym 2018/2019 będą odbywać się w środy od 12 do 16.

Termin pierwszego spotkania zostanie ogłoszony na fb wydziałowym oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Wydziału.

W tym semestrze asystentem organizacyjnym Pracowni Gościnnej jest Marcin Kozłowski- który udziala wszelkich dodatkowych informacji.

 

Biogram:

Aneta Grzeszykowska (ur. 1974 r. w Warszawie) posługuje się głównie fotografią i filmem, kładąc nacisk na ich performatywny wymiar. Motywem przewodnim jest w jej twórczości analiza procesów autokreacji­ – jed­nego z fun­damen­tal­nych tematów sztuki, ale także pod­stawowej kwestii dla kon­dycji dzisiej­szego, post­medial­nego społeczeństwa. 

W swoich pracach Grzeszykow­ska analizuje możliwość ucieczki od kul­turowych i artystycz­nych stereo­typów kształtujących tożsamość.  Demon­tuje własny wizerunek i manipuluje obrazem swojego ciała, by w końcu sięgnąć również po jego rzeźbiarskie sub­stytuty. Przybliża się w ten sposób do radykal­nej i przejmującej kon­statacji, że autokreacja jest ledwie kolej­nym, niedoskonałym środkiem zmagania ze śmiertelną naturą ciała.

 

Aneta Grzeszykow­ska brała udział w wielu ważnych wystawach międzynarodowych, jak berlińskie bien­nale (2006) i La Trien­nale w Paryżu (2012), a w ostat­nim czasie wystawiała również m.in. w New Museum oraz Sculp­ture Center w Nowym Jorku, Con­tem­porary Art Museum w St. Louis, Fol­kwang Museum w Essen i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawe. Ubiegłoroczna wystawa indywidualna w war­szaw­skiej Zachęcie przyniosła jej nagrodę Pasz­port Polityki (2014). Jej prace znajdują się nie tylko w licz­nych kolek­cjach prywat­nych, ale również w prestiżowych zbiorach muzeal­nych, m.in.: Salomon R. Gug­gen­heim Museum w Nowym Jorku, Fotomuseum Win­ter­thur, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawie i Muzeum Sztuki w Łodzi.