Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

"Beyond Dimensions" - wystawa prof. Bazylego Krasulaka, Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz, w Indiach

Opublikowano 12 września 2019
Fotografie udostępniła dr Anna Krzemińska.

          27 sierpnia 2019 roku w galerii Muzeum Karnataka Chitrakala Parishath, College of Fine Arts w Bangalore w Indiach odbył się wernisaż wystawy „Beyond Dimensions” prezentującej prace Prof. ASP Bazylego Krasulaka - Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

          Ceremonię otwarcia wystawy zainaugurowała Małgorzata Tańska – Deputy Director Polish Institute in New Delhi. W tym wydarzeniu wzięli udział: dr B.L. Shankar – President of CKP; prof. K.S. Appajaiah – artysta związany z Karnataka Chitrakala Parishath; prof. Tejendra Baoni Singh - Principal CKP College; organizator wystawy - dr Anna Krzemińska – koordynator relacji zewnętrznych Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; wykładowcy, pracownicy i studenci College of Fine Arts w Bangalore. Wystawa została uhonorowana patronatem Instytutu Polskiego w New Delhi.

O wystawie „Beyond dimensions”

          Wystawa prezentuje kolekcję grafik i rysunków, w których syntetyczna forma,  maksymalnie zredukowany uproszczony znak odzwierciedla ideę- przekaz. Bazyli Krasulak używa tych znaków zarówno w dużej skali jako prac artystycznych należących do sztuki czystej; a także są one ważnymi elementami sztuki użytkowej, w jego procesie projektowania w dziedzinie komunikacji wizualnej, jako pretekst między innymi do stworzenia logo. Główną ideą przyświecają jego twórczości jest sentencja Miesa van der Rohe „Mniej znaczy więcej”, bardzo popularna w europejskiej sztuce współczesnej i projektowaniu.

„Wszystkie prace z założenia mogą być eksponowane w dowolnych wymiarach – w zależności od kontekstu. Są oszczędne, purystyczne i wierzę, że ograniczenie środków wyrazu wzmacnia znaczenie dzieł. Ich syntetyczność pozwala każdemu z odbiorców uczestniczyć w tworzeniu znaczenia tych prac. ”(Prof. Bazyli Krasulak)

Bazyli Krasulak

          Profesor nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Urodzony w 1956 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w 1982 r.). Ukończył z wyróżnieniem Wydział Architektury Wnętrz pod kierunkiem prof. Henryka Wiśniewskiego. Od 1991 nauczyciel akademicki na rodzimym wydziale. Od 1994 roku prowadzi Pracownię Projektowania Graficznego przekształconą w 2007 roku w Pracownię Komunikacji Wizualnej.

W latach 2005-2012, oraz od 2016 roku dziekan Wydziału Architektury Wnętrz. W latach 90-tych dyrektor artystyczny i dyrektor kreatywny w agencjach reklamowych. Projektant grafiki, wnętrz i mebli. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych we Francji, Niemczech, Bułgarii i Polsce. Laureat znaczących nagród i wyróżnień w konkursach reklamowych i festiwalach, między innymi: Dea Awards, Clio Awards i Golden Eagels Awards.

          Wystawa „Beyond Dimensions” jest częścią programu współpracy pomiędzy CKP College of Fine Arts w Bangalore a Wydziałem Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest to znaczący projekt dotyczący wymiany międzynarodowej, polegający na organizacji wydarzeń, wystaw, prezentacji osiągnięć dydaktycznych i artystycznych obu instytucji, jako dialog między kulturą Indii i Polski. Jednym z takich wydarzeń jest rozpoczęty projekt „Przestrzeń-Sacrum-Sztuka”, w którym udział biorą studenci i dydaktycy obu instytucji. Dyrektor Instytutu Polskiego- Pani Małgorzata Tańska, podczas swojej wizyty w Karnataka Chitrakala Parishath, odwiedziła również Wydział Malarstwa należący do College of Fine Arts in Bangalore. Tam studenci zaprezentowali swoje prace artystyczne i idee dotyczące zadania wchodzącego w skład projektu.

Koordynatorzy programu współpracy:

Prof. Tejendra Singh Baoni - dyrektor Karnataka Chitrakala Parishath

dr Anna Krzemińska - koordynator relacji zewnętrznych, Wydział Architektury Wnętrz, ASP w Warszawie, kurator projektu „Przestrzeń-Sacrum-Sztuka”


          On 27th August 2019, in the gallery of Karnataka Chitrakala Parishath Museum,  the College of Fine Arts in Bangalore, India, there was a vernissage of the exhibition "Beyond dimensions" presenting the artworks of Assoc. Prof. Bazyli Krasulak- Dean of Faculty of Interior Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw.

          Opening ceremony was  inaugurated by Małgorzata Tańska- Deputy Director of Polish Institute in New Delhi. The function was attended by Dr. B.L. Shankar- President of CKP, Prof. K.S. Appajaiah- eminent artist, Prof. Tejendra Baoni Singh- Principal of CKP College, organiser of the exhibition- Dr. Anna Krzemińska- coordinator of external relations from Faculty of Interior Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw, faculty members, staff and students of the College of Fine Arts in Bangalore. The exhibition was honored with the patronage of the Polish Institute in New Delhi.

About „Beyond dimensions”

          This exhibition presents the collection of graphics and drawings reduced to the most synthetic form of the sign, which reflects an idea- message. Prof. Bazyli Krasulak uses these signs in large scale as autonomous artworks belonging to fine arts, as well as they are important elements in his designig  process in the field of visual communication, as a pretext among others for the creation of a logo. The main idea of his creativity, very popular in european contemporary art and design, has origin in words of Mies van der Rohe: "Less is more".

          „All the works in assumption can be exposed in optional dimensions — depending on the context. They are frugal, puristic and I belive, the means of expression limitation strengthens meaning of the works. Their understatement allows either addressee to partcipate in the creation of the works meaning.” (Prof. Bazyli Krasulak)

Bazyli Krasulak

Associate professor at The Academy of Fine Arts in Warsaw. Born in 1956 in Warsaw, Poland. Graduate of Interior Design Department at the Academy of Fine Arts in Warsaw (diploma in 1982). Graduated with distinction in the Exhibition Department under supervision of professor Henryk Wiśniewski. Since 1991 academic teacher of home faculty. Since 1994 conducts Graphic Design Studio transformed in 2007 into Visual Communication Studio.

In the years 2005-2012 and since 2016, the Dean of Interior Design Department. In the 1990s art director and creative director in advertising agencies. Designer of graphics, interiors and furnitures. Participant of numerous collective exhibitions in France, Germany, Bulgaria and Poland. Laureate of significant awards and distinctions in advertising contests and festivals, among others: Dea Awards, Clio Awards and Golden Eagels Awards.

          The exhibition „Beyond dimensions” is a part of exchange program between CKP College of Fine Arts in Bangalore and Faculty of Interior Design at Academy of Fine Arts in Warsaw. It is meaningful project for establishing international cooperation through organising events, exhibitions, presentations of didactic and artistic achievements as a dialogue between culture of India and Poland. One of those events is the project "Space-Sacrum-Art", in which students and teachers of both institutions take part. Director of the Polish Institute - Madam Małgorzata Tańska, during her visit in Karnataka Chitrakala Parishath, also visited the Faculty of Painting belonging to the College of Fine Arts in Bangalore. There, students presented their artistic works and ideas about the task included in the project.

Coordinators of this exchange program:

Prof. Tejendra Singh Baoni- Principal of Karnataka Chitrakala Parishath

Dr. Anna Krzemińska- coordinator of external relations, Faculty of Interior Design, Academy of Fine Arts in Warsaw, curator of project „Space-Sacredness-Art”