Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

"Pocztówka z domu" - projekt wirtualnej wystawy w dobie pandemii

Opublikowano 15 czerwca 2020

https://pocztowkisalonakademii.asp.waw.pl/

Projekt Pocztówka z domu zakłada wspólnotowe działanie artystyczne w obrębie szeroko rozumianego kręgu Akademii Sztuk Pięknych w kraju i za granicą oraz zaprzyjaźnionych z nimi środowisk akademickich. Na przekór pandemii, zamrożenia działań instytucjonalnego świata kultury oraz ograniczeń mobilności zachęcamy do spotkania, ponieważ jesteśmy, wspieramy się i chcemy reagować.

Uczestnicy biorący udział w projekcie mieliby stworzyć dwustronne prace w formacie A5, nawiązujące do kart okolicznościowych bądź tradycyjnych pocztówek (obraz i tekst), które przesyłane w postaci cyfrowej wprost z domów i pracowni twórców stworzą wirtualną, ogólnodostępną galerię na stronach Salonu Akademii ASP w Warszawie. Pocztówki byłyby w ten sposób adresowane do wszystkich autorów, ale równocześnie można skierować je do konkretnej osoby, w celu stworzenia dialogu pomiędzy pracami. Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach: rysunkowych, malarskich, graficznych, cyfrowych czy fotograficznych. Po okresie „wirtualnej kwarantanny”, w najbliższym możliwym czasie, wydrukowane.

Pocztówki z domu zostaną wyeksponowane w Galerii Salon Akademii oraz kolejno w innych zaprzyjaźnionych i współpracujących z nami ośrodkach akademickich i instytucjach kultury. Zależy nam, aby w naszym projekcie Pocztówka z domu wzięli udział zarówno studentki i studenci Akademii, doktoranci oraz wszyscy zainteresowani pracownicy, ale także przyjaciele naszego akademickiego środowiska. Nasza inicjatywa powinna stać się zapisem tego istotnego czasu, a także wyrazem wzajemnych relacji w naszym środowisku, otwierania się na zewnątrz i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zapraszamy do wspólnej akcji, do wspólnego procesu twórczego, do reakcji i podzielenia się własnymi spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz refleksjami.

parametry techniczne nadsyłanych prac:
Każda nadesłana praca w formie cyfrowej powinna posiadać awers i rewers zapisane w formacie jpg lub pdf o rozdzielczości 300 dpi i nie przekraczać 4 MB oraz wymiarów i proporcji formatu 14,8x21 cm. Orientacja pocztówki (pion, poziom) nie ma znaczenia. Nie ma ograniczeń w ilości nadsyłanych prac. Prace mogą być reprodukcjami oryginałów (skan, fotografia) albo oryginałem cyfrowym docelowo drukowanych w celach ekspozycyjnych.

sposób przesyłania prac:
Pocztówki w postaci awersu oraz rewersu prosimy wysyłać na pocztowka@asp.waw.pl. Wszelkie wątpliwości w kwestii wysyłki wyjaśniamy pod adresem salonakademii@asp.waw.pl.

terminy:
czas nadsyłania plików: do końca trwania okresu izolacji
ekspozycja prac w wirtualnej galerii - od dnia kiedy napłyną pierwsze prace
termin ekspozycji w Galerii Salon Akademii - czas pokaże


Postcard from home project is expressed by artistic action of Polish and foreign Academies of Fine Arts communities and academic societies that collaborate with them. Despite the pandemic, freeze of cultural events and activities and despite mobility restrictions we encourage you to meet because we are here, we support each other and we want to react.

From their homes and ateliers, the project participants are to send two-sided works of A5 format (which refers to greeting cards or traditional postcards--image and text) in a digital form which will create a virtual, accessible gallery on the website of the Salon Akademii Gallery of the Academy of Fine Arts in Warsaw. The postcards would be, therefore, addressed to all authors but at the same time they can be addressed to a specific person to establish a dialogue between the works. Works can be made using any technique: drawing, painting, graphics, digital or photography. After the period of “virtual quarantine” and as soon as the situation allows, the printed Postcards from home will be presented at the Salon Akademii Gallery and then in other academic and cultural institutions that cooperate with us.

It is important for us to that the Postcard from home project is participated by students of the Academies, post-graduate students and all interested staff but also by friends of our academic community. Our initiative should become a record of this exceptional time and expression of relations between artists, of openness and active participation in social life. We would like to invite you to joined action, joined creative process, to react and to share your observations, experiences and reflections.

technical specification of works:
Each work sent in a digital form should have obverse and reverse sides saved in the .jpg or .pdf format with resolution of 300 dpi and it should not exceed 4 MB and sizes and proportions of format 14.8x21 cm. Postcard orientation (horizontal, vertical) is not specified. Also, there are no limitations in number of sent works. The works can be reproductions of the original works (scan, photography) or digital originals which will be printed for the exhibition.

how to send works:
Postcards consisting of obverse and reverse should be sent to pocztowka@asp.waw.pl. For any questions, please refer to salonakademii@asp.waw.pl.

schedule:
due date for sending files: by the end of social distance period
exhibition of work in virtual gallery: as of receiving first works
date of exhibition at the Salon Akademii Gallery – to be confirmed


Materiały prasowe Organizatorów