Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

OŚWIADCZENIE KANCLERZA

Opublikowano 22 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do oświadczenia Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 25 marca 2021 r. na temat sytuacji w Katedrze Mody, pragnę poinformować o podejmowanych przez Uczelnię działaniach.

Bezpośrednio po zgłoszonych sygnałach podjęte zostały starania, aby sytuację wyjaśnić, podjąć odpowiednie kroki w celu ich naprawienia, jak również wypracowania mechanizmów i sposobów na zapobieganie podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Od początku kwietnia br. w Katedrze Mody jest realizowany proces naprawczy. W pierwszej kolejności, w związku z propozycją Kierownika Katedry Mody o zawieszeniu swojej funkcji do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy, zdecydowano, że na ten okres funkcję tę pełnić będzie Prodziekan ds. kształcenia. Ona też opiekować się będzie procesem planowania i wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w Katedrze Mody. Ponadto zadania Prodziekan ds. studenckich w odniesieniu do studentów Katedry Mody zostały przekazane jednej z koordynatorek działających przy zespole rektorskim z ramienia Samorządu Studentów ASP w Warszawie, która przyjęła rolę „łącznika” pomiędzy studentami Katedry Mody a władzami Wydziału Wzornictwa. Ponadto w związku z kryzysem zaufania pomiędzy studentami i kadrą Katedry Mody zainicjowano działania zmierzające do rozpoczęcia serii spotkań (mediacji) przy udziale niezależnych mediatorów. Trwają także prace zmierzające do przygotowania nowego programu, w tym poluzowujące bieżący tok studiów.

W dniu 15 kwietnia br. Rektor ASP w Warszawie w wyniku pogłębionej analizy oraz oceny dotychczasowych działań podejmowanych przez władze Wydziału Wzornictwa podjął dodatkowe decyzje mające wspomóc dotychczasowe rozwiązania, m.in. w zakresie:

- zwrócenia się do niezależnej komisji zewnętrznej w postaci Polskiej Komisji Akredytacyjnej z prośbą o przeprowadzenie oceny jakości kształcenia na specjalności projektowanie ubioru, na kierunku Wzornictwo prowadzonym na Wydziale Wzornictwa. Polska Komisja Akredytacyjna analizuje nie tylko program związany z oceną jakości kształcenia, ale także sprawdza czy realizowany proces dydaktyczny obejmuje zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

- zorganizowania obowiązkowych szkoleń dla pracowniczek, pracowników, studentek i studentów Katedry Mody w zakresie komunikacji bezprzemocowej oraz współczesnych norm w relacjach wewnętrznych społeczności akademickiej,

- powołania komisji mającej na celu wyłonienie podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie działań mediacyjnych w Katedrze Mody. Skład komisji został skonsultowany z Władzami Wydziału oraz Samorządem Studenckim,

- pilnego zorganizowania dodatkowej pomocy psychologicznej dla wszystkich zainteresowanych.

Jednocześnie Rektor ASP w Warszawie przypomniał o funkcjonujących na Akademii procedurach umożliwiających zgłaszanie przez każdą osobę należącą do społeczności akademickiej wszelkich działań dyskryminacyjnych, przemocowych oraz naruszających godność osobistą poprzez przekazanie zgłoszenia do działającej na Uczelni Komisji ds. Etyki, wyposażonej w narzędzia umożliwiające procedowanie tego typu spraw.

 

Z wyrazami szacunku,

mgr Michał Leszczyński

Kanclerz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie