Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Koronawirus – aktualne informacje i zalecenia

Opublikowano 2 lipca 2021

W związku z Sars-CoV-2 zapoznaj się: 

anonimową ankietą dotyczącą szczepienia studentów i doktorantów przeciw COVID-19   

ważnymi informacjami na temat szczepień przeciwko COVID-19,

z zarządzeniem nr 7/2021 Rektora ASP w Warszawie w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim,

z komunikatem Kanclerza ASP w Warszawie w sprawie wprowadzenia wymogów ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wraz z załącznikiem,

z komunikatem Kanclerza ASP w Warszawie w sprawie godzin pracy,

z informacją Głównego specjalisty ds. BHP w sprawie postępowania w przypadku zarażenia lub podejrzenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.


ZASADY OGÓLNE:

 1.  Jak zachowywać się w budynkach ASP? 
 • Często myj i dezynfekuj ręce;
 • Zachowaj dystans społeczny min. 2 m;
 • Unikaj dotykania klamek, drzwi powinny pozostawać otwarte;
 • Będąc w budynku ZAWSZE NOŚ MASECZKĘ;
 • Zgodnie z rekomendacjami wprowadzamy zakaz noszenia przyłbic, szalików, chust itp.
 • Przed wejściem do sal i pracowni będą znajdować się informacje o tym, jakie standardy i procedury obowiązują w pomieszczeniu, a także ile osób może jednorazowo w nim przebywać;
 • Wchodząc do budynku ZAWSZE zdezynfekuj ręce. Środki odkażające będą dostępne zaraz przy drzwiach wejściowych;
 • Sale powinny być wietrzone co godzinę;
 • Jeśli będąc na terenie uczelni zaobserwujesz u siebie objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, zobowiązany jesteś poinformować o tym Dziekana oraz skontaktować się z dedykowaną Infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem 800 190 590;
 • Jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, a w ostatnich dniach przebywałeś na terenie uczelni, poinformuj o tym Dziekana.
 1. Co zrobić w przypadku kiedy osoba wchodząca na teren uczelni nie chce wpisać się na listy obecności znajdujące się przy wejściu do budynku oraz danej pracowni? 

Taka osoba nie ma prawa wejścia na teren uczelni oraz pracowni. Zarówno wykładowca, jak i student, którzy nie respektują wytycznych, przechodzą na system studiowania zdalnego.

 1. Czy osoba przebywając na terenie uczelni może nie zasłaniać nosa i ust?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego i zarządzeniem Rektora wszystkie osoby przebywające na uczelni mają obowiązek noszenia maseczki. Osoba nie mogąca nosić maseczki musi posiadać odpowiednie zaświadczenie lekarskie. W przeciwnym wypadku nie ma ona prawa przebywać na terenie uczelni. Zarówno wykładowca, jak i student, którzy nie respektują wytycznych, przechodzą na system studiowania zdalnego.

W przypadku nie dostosowania się do powyższego, kierownik budynku ma prawo powiadomić o tym odpowiednie służby.

 1. jakiej formie będą się odbywały zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zgodnie z planem zajęcia prowadzone będą w systemie:

 • stacjonarnym, czyli „na miejscu” z zachowaniem rygoru sanitarnego, min. podziału na grupy i/lub rozrzucenia studentów w salach dla zachowania dystansu;
 • zdalnym – wszystkie wykłady, lektoraty oraz część korekt będą realizowane w całości on-line w formie streamingu, spotkań przede wszystkim przez Google Meet (planowanych w kalendarzu Google) lub będą przesyłane przez dydaktyka na pocztę akademicką w formie nagrań wideo lub audio;

Część zajęć może być prowadzona zależnie od specyfiki zdalnie i/lub stacjonarnie.

Forma kształcenia może być różna na poszczególnych wydziałach. Zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz lektoraty języków obcych będą prowadzone w trybie zdalnym. Zajęcia W-f w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zostały zawieszone.

 1. Czy studenci mogą wyjeżdżać na praktyki studenckie, plenery lub wyjazdy naukowo-dydaktyczne ?

Dopuszcza się możliwość wyjazdów na plenery studenckie do Domu Plenerowego w Dłużewie. Zgoda na wyjazd wydawana jest przez Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia, po uzyskaniu uprzedniej opinii przez Dziekana.

Dopuszcza się realizację praktyk studenckich. Zgoda na realizację praktyk również wydawana jest przez Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia, po uzyskaniu opinii przez Dziekana. W przypadku praktyk realizowanych za granicą przy wydawaniu zgody, uwzględnia się aktualną sytuację epidemiczną w miejscu docelowym oraz aktualne przepisy prawa polskiego obowiązujące w zakresie możliwości wyjazdów i przyjazdów.

 1. Jak administracja uczelni (Rektorat i dziekanaty) będą działał stacjonarnie oraz czy będzie możliwość dostarczenia/odbioru osobiście dokumentów?

Zarówno Rektorat, jak i dziekanaty są dostosowane do wymogów sanitarnych panujących w czasie pandemii. Jeżeli student nie może się pojawić w wyznaczonym terminie, powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo i uzgodnić inny możliwy sposób dostarczenia/odebrania dokumentów. 

 1. Czy student otrzyma nieobecność jeśli zachoruje na SARS-CoV-2?

Student w takim przypadku przechodzi na system studiowania zdalnego. W tym przypadku powinien poinformować prowadzących zajęcia oraz dziekanat, że jest na kwarantannie. Każdy przypadek będzie traktowany indywidualnie, jak również późniejsze ewentualne odrabianie zajęć w zależności od charakteru danego przedmiotu.

 1. Kiedy będą dostępne zaktualizowane opisy zajęć? 

Ponieważ sytuacja epidemiologiczna ciągle się zmienia, Akademia dokłada wszelkich starań by wszystkie opisy były aktualizowane. W przypadku niejasności w kwestii danego przedmiotu należy zgłosić się do prowadzącego zajęcia lub dziekanatu.  

 1. Do jakiego stopnia prowadzący biorą pod uwagę możliwość realizacji zajęć w formie zdalnej?

Podstawową zasadą jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno wykładowcom, jak i studentom. Wszystkie zajęcia będą odbywać się w wybranym trybie: zdalnym i/lub stacjonarnym w zależności od indywidualnego charakteru zajęć. W uzasadnionych przypadkach (współdzielenia miejsca zamieszkania z osobą w grupie ryzyka, własnych problemów zdrowotnych lub innych problemów uniemożliwiających pracę stacjonarną) prowadzący powinni umożliwić studentowi / studentce pracę zdalną nad wybranym zagadnieniem z obszaru praktycznego.

Stosunek zajęć zdalnych do zajęć stacjonarnych jest zmienny w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz rozporządzenia Rektora i dziekanów na poszczególnych wydziałach.

 1. W jaki sposób odbędą się zapisy do grup zajęciowych/pracowni? 

Zgodnie z przyjętą zasadą większość zapisów odbywa się przez Akademusa. W innych przypadkach zapisy odbywają się według zasad określonych przez prowadzącego daną pracownię.

 1. Jaka będzie forma konsultacji?

Konsultacje będą się odbywały z wykorzystaniem metod e-learningu: wymiany e-mailowej, spotkań grupowych i indywidualnych on-line (głównie przez platformę Google Meet) oraz połączenia telefonicznego, jako uzupełnienia wyżej wymienionych metod. W indywidualnych przypadkach, po uprzednim umówieniu się z wykładowcą prowadzącym zajęcia, dopuszcza się konsultacje w formie tradycyjnej, ale tylko przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa obowiązujących na uczelni. W przypadku przejścia w pełni na system nauczania zdalnego, konsultacje w formie stacjonarnej nie będą możliwe.

 1. Jak będzie wyglądać sesja egzaminacyjna?

Informacje na temat sposobu przeprowadzania zaliczeń i egzaminów będą udostępnione przez Rektora w formie rozporządzenia bliżej okresu sesji. O wszystkim student będzie na bieżąco informowany.  

 1. Czy przedmioty mniej wymagające ciągłego dostępu do pracowni i narzędzi będą prowadzone stacjonarnie czy zdalnie?

Ze względu na specyfikę każdego z prowadzonych kierunków, dziekani wydziałów określają szczegółową organizację prowadzonych zajęć. Może być on zmienny ze względu na sytuację epidemiologiczną w danym momencie, to znaczy, że zajęcia prowadzone stacjonarnie lub mieszanie mogę przez dany okres przejść na system zdalny. O wszystkim student będzie na bieżąco informowany. 

 1. Czy możemy spożywać posiłki na korytarzach?

Ponieważ korytarz jest miejscem największego przepływu osób, student powinien zjeść posiłek w sali/pracowni jeżeli jej warunki i/lub charakter na to pozwalają lub w miejscach do tego wyznaczonych/odosobnionych. 

 


ZAJĘCIA ONLINE:

Według Zarządzenia nr 7/2021 Rektora z dn. 12.02.2021 r.: 

Zajęcia teoretyczne (w tym lektoraty) prowadzone będą w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w programie kształcenia. 

 1. Czy można uczestniczyć w zajęciach online w budynkach Akademii?

W planie zajęć zajęcia online uczelnia stara się umieścić tak, aby nie było konieczności przebywania w ich czasie na terenie uczelni. Jeśli student chce mimo to być na terenie uczelni w tym czasie, to musi pamiętać, że nie ma pewności, że będzie możliwe komfortowe uczestnictwo w zajęciach – zajęcia online nie mają zawsze przewidzianej sali dla studentów, zaś w przestrzeniach wspólnych obowiązują ograniczenia wynikające z zasad sanitarnych, także dotyczące odpowiedniego dystansu i dopuszczalnej liczby osób. Uczelnia jednak zrobi wszystko by pomóc studentowi odbyć takie zajęcia na wydziale zarówno przy użyciu własnego sprzętu, jak i sprzętu Akademii

 1. Skąd wiadomo, kiedy odbywają się zajęcia online?

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć. Dodatkowo student zostanie mailowo “zaproszony” na zajęcia drogą mailową przez platformę Google Meet. Wymogiem jest korzystanie z maili akademickich. 

 1. Czy na zajęciach online sprawdzana jest obecność?

Obecność na zajęciach zdalnych jest traktowana podobnie jak obecność na zajęciach w sali. Obecność studenta jest rejestrowana przez platformę Google Meet oraz może być sprawdzona w trakcie zajęć.  

 1. Czy potrzebne jest specjalne oprogramowanie, żeby uczestniczyć w zajęciach online?

Wystarczy dostęp do Internetu z poziomu telefonu, komputera czy tabletu. Po zalogowaniu w Google z adresem e-mail w domenie asp.waw.pl student ma dostęp do wszystkich narzędzi Google. 

To wystarczy do pracy na zajęciach online.

 1. Czy zajęcia mogą odbywać się poprzez Skype lub Zoom?

Zajęcia online odbywają się głównie za pomocą narzędzi Google, w tym Google Meet. Wykładowca będzie mógł korzystać z innych programów za zgodą Dziekana. O wykorzystaniu innych programów niż Google student zostanie poinformowany. 

 1. Czy można nagrywać zajęcia i wykłady?

Nie. Studenci nie mogą nagrywać zajęć i wykładów. Takie działanie stanowiłoby naruszenie praw uczestniczących w nim osób, w tym dóbr osobistych wykładowcy, studentów, jak i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Korzystanie z takiego nagrania stanowi naruszenie praw autorskich ASP oraz wykładowcy. Działanie studenta w postaci nagrywania zajęć i/lub korzystania z takiego nagrania stanowi przyczynę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec studenta. Nagrywanie wykładu jest możliwe za wyraźną zgodą prowadzącego. Forma przekazania materiałów wykładowych do ustalenia z prowadzącym pracownię.

 1. Co zrobić, jeśli student nie ma dobrego łącza w domu i wykłady online będą niemożliwe/nieczytelne?

Jeśli w trakcie zajęć student straci połączenie, powinien spróbować połączyć się ponownie. Należy sprawdzić czy można zapewnić inne, stabilniejsze łącze na kolejne zajęcia. Gdyby problem się powtarzał, napisz na: help@asp.waw.pl – informatycy ASP postarają się pomóc.

 1. Co zrobić, jeśli student nie ma odpowiedniego sprzętu do pracy zdalnej?

W trybie natychmiastowym zgłasza sytuacje do prodziekana. Uczelnia zrobi co w swojej mocy, by zapewnić dogodne warunki techniczne studentowi do pracy zdalnej.

 


ZAJĘCIA STACJONARNE

Według Zarządzenia nr 7/2021 Rektora z dn. 12.02.2021 r.: 

Zajęcia praktyczne, które ze względu na konieczność uzyskania efektów uczenia się, muszą być zrealizowane, w całości lub w części, w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej w budynkach ASP w Warszawie, w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wytycznych określających wymogi jakie powinny zostać spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów, doktorantów, pracowników i osób z zewnątrz przebywających na terenie obiektów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w tym także uczestniczenia w zajęciach, których wdrożenie w istotny sposób powinno ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 podczas przebywania na terenie obiektów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w tym także uczestniczenia w zajęciach.

Ze względu na specyfikę każdego z prowadzonych w ASP w Warszawie kierunków, dziekani właściwych wydziałów określą szczegółowy wykaz zajęć praktycznych realizowanych stacjonarnie organizację prowadzonych zajęć dydaktycznych na kierunku.

 1. Jakie zasady sanitarne są przestrzegane podczas prowadzenia zajęć praktycznych? 

 • Często myj i dezynfekuj ręce;
 • Zachowaj dystans społeczny min. 2 metry;
 • ZAWSZE NOŚ MASECZKĘ;
 • Zgodnie z rekomendacjami wprowadzamy zakaz noszenia przyłbic, szalików, chust itp.
 • Przed wejściem do sal i pracowni będą informacje o tym, jakie standardy i procedury obowiązują w pomieszczeniu, a także ile osób może jednorazowo przebywać w pomieszczeniu;
 • Każdy w miarę możliwość powinien używać własnych narzędzi. Przy współdzieleniu narzędzi konieczna jest dezynfekcja;.
 1. Czy wykładowca może wymagać obecności na zajęciach stacjonarnych? Co wtedy z osobami, które nie chcą się narażać, albo mieszkają z osobami wysokiego ryzyka?

Zgodnie z planem zajęcia prowadzone będą w systemie:

 • stacjonarnym, czyli „na miejscu” z zachowaniem rygoru sanitarnego;
 • zdalnym – zajęcia będą realizowane w całości on-line.

Część zajęć może być prowadzona zależnie od specyfiki zdalnie i/lub stacjonarnie.

W sytuacji, kiedy student mieszka z osobami wysokiego ryzyka, powinien skontaktować się z wykładowcą i uzgodnić inne, dogodne rozwiązanie.

Student ma obowiązek uczestniczenia na zajęciach obowiązkowych wg przyznanego trybu. W przypadku wszelkich problemów związanych z uczestniczeniem na zajęciach, student powinien kontaktować się z Dziekanem swojego Wydziału. 

W zależności od sytuacji epidemiologicznej, zajęcia do tej pory prowadzone stacjonarnie lub w systemie mieszanym, mogą przejść zgodnie z zarządzeniem Rektora lub dziekana danego wydziału na system zdalny. O wszystkim student będzie informowany na bieżąco.

 1. Czy władze uczelni wezmą pod uwagę osoby dojeżdżające? W sytuacji, kiedy pracownie będą podzielone na grupy czy wstęp do pracowni będzie podzielony na tygodnie, a nie dni czy godziny?

Takie rozwiązania zależą od charakteru danej pracowni. Jeżeli student mieszka poza Warszawą, powinien skontaktować się z danym wykładowcą. 

 1. W jaki sposób będą wyglądały zajęcia praktyczne przy konieczności ograniczenia liczby osób w pomieszczeniu?

Każda sala ze względu na metraż ma wyznaczoną liczbę osób, które mogą jednocześnie w niej przebywać. W przypadku wystąpienie większej liczbę studentów zapisanych na dany przedmiot niż zalecana ilość w danym pomieszczeniu, zajęcia praktycznie zostaną podzielone na grupy. Dodatkowe terminy zajęć zostaną ustalone przez wykładowcę w taki sposób by nie kolidowały z innymi przedmiotami studentów. Sale powinny być wietrzone co godzina. Każdy w miarę możliwości powinien używać własnych przyborów i narzędzi. W przypadku konieczności współdzielenia narzędzi konieczna jest dezynfekcja udostępnionym przez uczelnię płynem.

 1. Czy obecna sytuacja nie wpłynie na jakość prowadzonych zajęć praktycznych, np. w przypadku podziału zajęć na grupy, co za tym idzie większego zapotrzebowania choćby na modeli?

Akademia dołoży wszelkich starań, by warunki kształcenia były te same niezależnie od sytuacji. W innych przypadkach należy drogą mailową zgłosić taką sytuację prowadzącemu zajęcia. W przypadku braku reakcji prowadzącego należy zgłaszać problemy z realizowaniem programu do przedstawiciela Samorządu Studenckiego i Dziekana.

 1. Czy dyplomanci pomimo obostrzeń i przejścia na system nauczania zdalnego, mogą korzystać z przestrzeni Uczelni?

Jeżeli zarządzenie Rektora nie wskazuje inaczej, dyplomant powinien przedstawić odpowiednie podanie dziekanowi danego wydziału między innymi z argumentacją podkreślającą brak możliwości kontynuowania prac poza terenem Uczelni. Każde podanie będzie rozpatrywane indywidualnie przez dziekana, kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem związanym z sytuacją epidemiologiczną.