Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Raport roczny Zespołu Rektorskiego ASP w Warszawie

Raport roczny Zespołu Rektorskiego ASP w Warszawie

Opublikowano 17 października 2021

Szanowni Państwo,

jest mi niezwykle miło, że mogę przedstawić Państwu pierwszą w dziejach Akademii edycję „Raportu rocznego Zespołu Rektorskiego ASP w Warszawie”, opisującego najistotniejsze kwestie, jakimi zajmowałem się – wraz z nowym zespołem rektorskim kadencji 2020–2024 – w pierwszym roku naszej działalności, czyli od 1 września 2020 roku do końca sierpnia 2021. Jest to forma sprawozdania, kompleksowo podsumowująca aktywność naszego zespołu oraz prezentująca założoną przez nas strategię dynamicznego rozwoju Akademii.

Przyjętą przeze mnie od pierwszego dnia pełnienia funkcji rektora ASP w Warszawie metodą działania stała się przejrzystość i sprawny przebieg procesu podejmowania decyzji. Taki sposób zarządzania jest mi najbliższy i w pełni zgodny ze stosowanymi przeze mnie zasadami budowania relacji międzyludzkich. Transparentność postępowania to wartość, która dotyczy nie tylko konkretnego człowieka, ale przede wszystkim jest fundamentem zasad obowiązujących w całej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. „Raporty kwartalne Zespołu Rektorskiego ASP w Warszawie” – regularnie wysyłane do społeczności akademickiej naszej uczelni – stanowią istotny element procesu kontroli postępowania i oceny naszych działań i służą pogłębianiu zaufania do realizowanych przez nas zamierzeń. Dla mnie i moich najbliższych współpracowników to również dodatkowa mobilizacja i zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy w kluczowym okresie przygotowań do ewaluacji, której wyniki zdecydują o przyszłości naszej Akademii.

Pierwszy rok kadencji rozpoczęliśmy od zmian organizacyjnych, które nie sprowadzały się jedynie do wdrażania nowych systemów informatycznych. Zgodnie z aktualnymi tendencjami i postępującą cyfryzacją nasze działania zmierzały ku usprawnieniu wszystkich procesów administracyjnych, co w niedalekiej przyszłości znajdzie zastosowanie w prostszym i szybszym obiegu dokumentów. Stawiliśmy czoła zmianom strukturalnym, którym towarzyszył nowo opracowany „Regulamin organizacyjny ASP w Warszawie”, będący odpowiedzią na potrzebę zreformowania funkcjonowania Uczelni w trzech obszarach: organizacyjno-finansowym, przygotowania Akademii do ewaluacji oraz w obszarze promocyjnym.

Chciałbym również podkreślić, że – w związku z trudną sytuacją finansową Akademii wynikającą z niskiej oceny parame­tryzacyjnej – podjęte zostały działania służące uzyskaniu jak największej ilości środków zewnętrznych na dalsze inwestycje i modernizację istniejącej infrastruktury. Bez odpowiedniego finan­sowania nie ma bowiem możliwości skutecznej realizacji ambitnych celów rozwojowych uczelni.

Wiosną 2021 roku zakończyliśmy z sukcesem kluczowy projekt – niezmiernie ważny dla całej naszej społeczności, mieszkanek i mieszkańców Warszawy oraz całego Mazowsza – przebudowy i rewitalizacji Pałacu Czapskich. Pomimo pandemii, wielu trudności i problemów dzięki ogromnemu zaangażowaniu zespołu projektowego oraz umiejętnościom współdziałania całego środowiska akademickiego udało się 28 maja br. uzyskać ostateczną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie użytkowania obiektu. W odnowionych i unowocześnionych pomieszczeniach Pałacu Czapskich mamy szansę na prezentację polskiej sztuki odwiedzającym Śródmieście i Stare Miasto turystkom i turystom z całego świata.

Chcemy, by sztuka była obecna we wszystkich siedzibach stołecznej ASP i oddziaływała poza nimi, a Krakowskie Przedmieście jest niewątpliwie jednym z ważniejszych miejsc zarówno dla osób związanych z Akademią, jak i dla wszystkich warszawianek i warszawiaków. Funkcjonowanie w centrum stolicy daje nam również niepowtarzalną szansę wpływania na olbrzymią grupę uczących się w Warszawie młodych ludzi. To oni w przyszłości będą stanowić elitę tego miasta lub powrócą do macierzystych środowisk i tam przeniosą wzorce oraz postawy ukształtowane w okresie studiów. Jestem głęboko przekonany, że Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w nowej odsłonie zapewni poważną ofertą kulturalną nie tylko dla środowiska artystycznego, ale również będzie miała wpływ na rozwój miasta, regionu i kraju.

Zbliżająca się ewaluacja jakości działalności naukowej będzie punktem zwrotnym dla naszej uczelni, co potwierdzają toczące się obecnie gorące dyskusje w najważniejszych gremiach uczelni. Pewne sprawy wymagają oglądu z szerszej perspektywy, gdyż mają realny wpływ na naszą przyszłość. Jestem głęboko przekonany, że już niebawem nasza Akademia – największa i najstarsza w Polsce uczelnia artystyczna, dysponująca imponującymi lokalizacjami i przestrzeniami wystawienniczymi, zapewniająca poważną ofertę kulturalną – nie tylko dla środowiska artystycznego stolicy, ale również całego kraju, potwierdzi w ramach ewaluacji swoją dominującą pozycję wśród uczelni artystycznych w Polsce, również na polu działalności naukowej, czego wyraźne przykłady mieliśmy okazję obserwować na przestrzeni roku akademickiego 2020/2021.

Zapraszam do uważnej lektury i włączania się w proces dalszego rozwoju naszej uczelni.

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
prof. Błażej Ostoja Lniski

 


 

Dear Ladies and Gentlemen,

I am extremely pleased to be able to present you the first issue of the Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw, which describes the most important issues I have been dealing with – together with the new rectorial team of the 2020–2024 term – in the first year of our activity, that is, from 1 September 2020 to the end of August 2021. This is a form of report that provides a comprehensive summary of the team’s activity and presents our strategy for the dynamic development of the Academy.

The method of operation I have adopted on my very first day as a rector of the Academy of Fine Arts in Warsaw was transparency and efficiency in the decision-making process. This approach to management is my favourite and fully in line with the principles of human interactions. Transparency of conduct is not only a system of values for a specific person, but above all the principles and values that apply throughout the Academy of Fine Arts in Warsaw. Quarterly Reports of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw, which are regularly sent to the academic community in our Academy, provide an important part of the process of monitoring and evaluating the progress of our activities and serve to increase confidence in the plans we implement. For me and my closest associates, it is also an additional motivation and commitment for even more intensive work in a key period of preparation for evaluation, the results of which will determine the future of our Academy.

We began the first year of this term with organisational changes that involved more than just implementation of new IT systems. In line with current trends and progressive digitisation, we focused our efforts on improving all administrative processes, which in the near future will translate into simpler and faster circulation of documents, for example. We faced the challenge of structural changes, accompanied by the newly developed Rules of Organisation applicable at the Academy of Fine Arts in Warsaw as a response to the need to reform the functioning of the Academy in three areas: the area of organisation and finance, preparation of the Academy for evaluation, and the area of promotion.

I would also like to stress that, due to the difficult financial situation of the Academy resulting from low parametric evaluation, measures have been taken to obtain as much external resources as possible for further investment and modernisation of existing infrastructure. Without adequate funding, it is not possible to succeed with the ambitious development objectives of the Academy.

In spring 2021, we successfully completed a key project – which was extremely important for the whole of our community, residents of Warsaw and for the whole of Mazovia – the redevelopment and renovation of the Czapski Palace. Despite the pandemic, various difficulties and problems, thanks to the huge involvement of the project team and the ability of the whole academic community to cooperate, on 28 May 2021 we obtained the final decision of the District Construction Supervision Inspector as regards occupancy permit. In the renovated and modernised interiors of the Czapski Palace, we have the opportunity to present Polish art to tourists from all over the world, visiting the city centre and the Old Town.

We want the art to be present in all the facilities of the Academy of Fine Arts in Warsaw, and to make a difference outside those facilities, and Krakowskie Przedmieście Street is undoubtedly one of the most important places for people associated with the Academy, as well as for all residents of Warsaw. Operation in the centre of the capital city also gives us a unique opportunity to influence a huge group of students.

It will be them in the future to be the management elite in Warsaw, or they will return to their home environments, bringing along their standards and attitudes established during their education. I am deeply convinced that the Academy of Fine Arts in Warsaw with its new face will provide a significant cultural offer not only for the artistic environment, but also for the city, region and country. The upcoming evaluation will be a turning point for our Academy, as confirmed by the fierce discussions currently taking place in the most important academic forums. Some things need to be seen from a further perspective, as they have a real impact on our future. I am deeply convinced that our Academy – the largest and oldest in Poland, with its impressive locations and exhibition spaces, providing a significant cultural offer not only for the artistic environment of the capital city, but also for the whole country – in its evaluation will soon reaffirm its dominant position among arts academies, also in the field of research activity, the vivid examples of which we could see in the academic year 2020/2021.

I invite you to read carefully and become involved in the process of further developing our Academy.

 

Professor Błażej Ostoja Lniski
Rector of the Academy of FIne Arts in Warsaw

 

Raport roczny Zespołu Rektorskiego ASP w Warszawie (plik PDF)Raport roczny Zespołu Rektorskiego ASP w Warszawie (plik PDF)