Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Koronawirus – aktualne informacje i zalecenia

Opublikowano 4 lutego 2022

 

W związku z Sars-CoV-2 zapoznaj się:

 

z komunikatem nr 2/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie możliwości prowadzenia zajęć w trybie zdalnym do 27 lutego 2022 r.

z komunikatem nr 2/2022 Kanclerza Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie pracy pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi

z komunikatem nr 1/2022 Kanclerza Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie pracy pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi

z zarządzeniem nr 3/2022 Rektora prof. Błażeja Ostoja Lniskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022

z zarządzeniem nr 2/2022 Rektora prof. Błażeja Ostoja Lniskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń kończących zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

z komunikatem nr 1/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 10 stycznia 2022 r.

z komunikatem Kanclerza ASP w Warszawie nr 1/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia ogólnych zaleceń i zasad bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa (SARS-Co-V-2) podczas przebywania na terenie obiektów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2021/2022

 


ZASADY OGÓLNE

1) Jak zachowywać się w budynkach ASP?

 • Często myj i dezynfekuj ręce,
 • Zachowaj dystans społeczny min. 1,5 m,
 • Unikaj dotykania klamek, w miarę możliwości drzwi powinny pozostawać otwarte,
 • Będąc w przestrzeniach wspólnych budynku (korytarze, windy, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, czytelnie) ZAWSZE NOŚ MASECZKĘ,
 • Zgodnie z rekomendacjami wprowadzamy zakaz noszenia przyłbic, szalików, chust itp.,
 • W budynkach znajdować się będą informacje o tym, jakie standardy i procedury obowiązują na terenie obiektów,
 • Wchodząc do budynku ZAWSZE zdezynfekuj ręce. Środki odkażające będą dostępne przy drzwiach wejściowych oraz przy wejściach do pracowni,
 • Sale powinny być wietrzone najczęściej jak to możliwe,
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych, należy postępować zgodnie z informacją Głównego specjalisty ds. BHP, dotyczącą postępowania w sytuacji zarażenia lub podejrzenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2,
 • W sytuacji wystąpienia objawów choroby zakaźnej, należy pozostać w miejscu pobytu i skorzystać z teleporady u swojego lekarza POZ lub zadzwonić do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, najbliższego szpitala z oddziałem zakaźnym, służb medycznych, czy infolinii NFZ (800 190 590). Materiały dostępne są na stronie internetowej GIS: https://www.gov.pl/web/gis,
 • Jeśli zaobserwowałaś/eś u siebie objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, a w ostatnich dniach przebywałeś na terenie uczelni - poinformuj o tym Dziekana,
 • W przypadku bliskiego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem należy natychmiast zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadomić o swojej sytuacji.

 

2) Czy studentki i studenci mogą liczyć na wsparcie psychologiczne ze strony uczelni?

Do 31 grudnia 2021 studenci/studentki, doktoranci/doktorantki oraz nauczyciele akademiccy mają możliwość skorzystania z profesjonalnej, bezpłatnej pomocy psychologicznej. Pomoc świadczona jest przez Akademicką Poradnię Psychologiczną, działającą przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Dodatkowo na stronie głównej ASP w zakładce Studenckie SOS - we współpracy z Komisją Równość, stworzono listę placówek i telefonów zaufania, w których można otrzymać bezpłatną pomoc psychologiczną

 

3) Czy przebywając na terenie uczelni można nie zasłaniać nosa i ust?

W trosce o zdrowie studentów i doktorantów oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 uczestników zajęć dydaktycznych zachęca się do zakrywania, w miarę możliwości, ust i nosa przy pomocy maseczki. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prowadzącego zajęcia.

Z kolei zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi pracowników, studentów, doktorantów oraz inne osoby przebywające na terenie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie we wszystkich przestrzeniach wspólnych (korytarze, windy, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, czytelnie) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

 

4) Czy osoba zaszczepiona przebywając na terenie uczelni może nie zasłaniać nosa i ust?

W trosce o zdrowie studentów i doktorantów oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 uczestników zajęć dydaktycznych zachęca się do zakrywania, w miarę możliwości, ust i nosa przy pomocy maseczki. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prowadzącego zajęcia.

 

5) W jakiej formie odbywać się będą zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022?

Na podstawie Komunikatu Nr 1 / 2021 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 6 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 z dniem 1 października 2021 r. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie powraca do stacjonarnego trybu kształcenia, z wyjątkiem zajęć z języków obcych (lektoratów), które w semestrze zimowym będą odbywały się w formie zdalnej.

 

6) Czy studenci mogą wyjeżdżać na praktyki, plenery lub wyjazdy naukowo-dydaktyczne ?

Dopuszcza się możliwość wyjazdów na plenery studenckie do Domu Plenerowego w Dłużewie. Zgoda na wyjazd wydawana jest przez Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia, po uzyskaniu uprzedniej opinii przez Dziekana.

Dopuszcza się realizację praktyk studenckich. Zgoda podobnie do plenerów, wydawana jest przez Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia, po uzyskaniu opinii przez Dziekana. W przypadku praktyk realizowanych za granicą, przy wydawaniu zgody uwzględnia się aktualną sytuację epidemiczną w miejscu docelowym oraz aktualne przepisy prawa polskiego, obowiązujące w zakresie możliwości wyjazdów i przyjazdów.

 

7) Jak administracja uczelni (Rektorat i dziekanaty) będzie funkcjonowała stacjonarnie oraz czy będzie możliwość dostarczenia/odbioru dokumentów osobiście?

Zarówno Rektorat, jak i dziekanaty dostosowane są do wymogów sanitarnych. Jeżeli student nie może  pojawić się w wyznaczonym terminie, powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Rektoratem lub danym dziekanatem, uzgadniając inny możliwy sposób dostarczenia/odebrania dokumentów.

Zaleca się, aby załatwianie spraw w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - w szczególności w jednostkach prowadzących obsługę kandydatów, studentów i doktorantów (Dziekanaty, Dział Nauczania) odbywało się po uprzednim umówieniu terminu. W strefie obsługi obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, za pomocą maseczki.

 

8) Czy student otrzyma nieobecność jeśli zachoruje na SARS-CoV-2?

Student w przypadku zachorowania na COVID, przechodzi na system studiowania zdalnego. Powinien także poinformować prowadzących zajęcia oraz dziekanat, że jest na kwarantannie. Każdy przypadek oraz ewentualne odrabianie zajęć, będzie traktowane indywidualnie.

 

9) Czy uczelnia pokrywa koszty związane z kwarantanną?

Uczelnia nie pokrywa kosztów kwarantanny studentów/doktorantów.

 

10) Kiedy będą dostępne zaktualizowane opisy zajęć?

Ponieważ sytuacja epidemiologiczna ciągle się zmienia, Akademia dokłada wszelkich starań by wszystkie opisy były aktualizowane regularnie. W przypadku niejasności w kwestii danego przedmiotu należy zgłosić się do prowadzącego zajęcia lub do dziekanatu. 

 

11) W jaki sposób odbędą się zapisy do grup zajęciowych/pracowni?

Zgodnie z przyjętą zasadą, większość zapisów odbywa się przez platformę Akademus. W innych przypadkach zapisy odbywają się według zasad określonych przez prowadzącego danej pracowni.

 

12) Jak będzie wyglądała forma konsultacji?

Konsultacje będą odbywały się przede wszystkim stacjonarnie, lecz prowadzący ma możliwość  ich prowadzenia metodami e-learningu, m.in.: wymianą e-mailową, spotkaniami grupowymi oraz indywidualnymi on-line (głównie przez platformę Google Meet) oraz połączeń telefonicznych, jako uzupełnienia wyżej wymienionych metod.

 

13) Jak będzie wyglądać sesja egzaminacyjna?

Informacje na temat sposobu przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, będą udostępnione przez Rektora w formie rozporządzenia, przed okresem sesji. Każdy student będzie informowany na bieżąco o wszelkich zmianach oraz zasadach egzaminowania.

 

14) Czy możemy spożywać posiłki na korytarzach?

Ponieważ korytarz jest miejscem największego przepływu osób, konsumpcja posiłku wskazana jest w sali/pracowni (jeżeli jej warunki i/lub charakter na to pozwalają) lub w miejscach do tego wyznaczonych.

 

ZAJĘCIA ONLINE

‌15) Czy można uczestniczyć w zajęciach online w budynkach Akademii?

Uczelnia stara się umieścić zajęcia online w planie tak, aby nie było konieczności przebywania w ich czasie, na jej terenie. Jeśli student chce pomimo tego przebywać na uczelni w czasie trwania zajęć musi pamiętać, że może to wpłynąć na komfort jego uczestnictwa – zajęcia online nie zawsze mają przypisaną salę, zaś w przestrzeniach wspólnych obowiązują ograniczenia, wynikające z zasad sanitarnych (dotyczących m.in. dystansu społecznego). Uczelnia zrobi wszystko, aby umożliwić studentowi udział w zajęciach zarówno przy użyciu własnego sprzętu, jak i sprzętu Akademii.

 

16) Skąd wiadomo kiedy odbywają się zajęcia online?

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć. Dodatkowo student zostanie ,,zaproszony” na zajęcia drogą mailową, przez platformę Google Meet. Wymogiem jest korzystanie z maili akademickich (@asp.waw.pl lub cybis.asp.waw.pl).

 

17) Czy na zajęciach online sprawdzana jest obecność?

Obecność na zajęciach zdalnych jest traktowana podobnie do obecności na zajęciach w sali. Obecność studenta jest rejestrowana przez platformę Google Meet i może być sprawdzona w trakcie zajęć. 

 

18) Czy potrzebne jest specjalne oprogramowanie żeby uczestniczyć w zajęciach online?

Wystarczy dostęp do Internetu z poziomu telefonu, komputera czy tabletu. Po zalogowaniu się w Google z adresem e-mail w domenie asp.waw.pl, student otrzymuje dostęp do wszystkich narzędzi Google.

 

19) Czy zajęcia mogą odbywać się poprzez Skype lub Zoom?

Zajęcia online odbywają się głównie za pomocą narzędzi Google, w tym Google Meet. O wykorzystaniu innych programów niż Google student zostanie ówcześnie poinformowany.

 

20) Czy można nagrywać zajęcia?

Nie. Studenci nie mogą nagrywać zajęć zarówno w przypadku zajęć online, jak i stacjonarnych. Takie działanie stanowiłoby naruszenie praw uczestniczących w nim osób, w tym dóbr osobistych wykładowcy, studentów oraz regulacji, dotyczących ochrony danych osobowych. Wykorzystywanie nagrań stanowi naruszenie praw autorskich ASP oraz wykładowcy. Działanie studenta w postaci nagrywania zajęć i/lub korzystania z takiego nagrania, stanowi powód do wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Nagrywanie wykładu jest możliwe tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą prowadzącego.

 

21) Co zrobić jeśli student nie ma dobrego łącza internetowego w domu i zajęcia online będą niemożliwe/nieczytelne?

Jeśli w trakcie zajęć student straci połączenie, powinien spróbować połączyć się ponownie. Należy sprawdzić czy można zapewnić inne, stabilniejsze łącze na kolejne zajęcia. W razie powtarzania się problemu prosimy o kontakt na: help@asp.waw.pl – informatycy ASP dołożą wszelkich starań, aby pomóc.

 

22) Co zrobić jeśli student nie ma odpowiedniego sprzętu do pracy zdalnej?

W trybie natychmiastowym zgłosić sytuacje do prodziekana. Uczelnia zrobi co w swojej mocy, aby zapewnić dogodne warunki techniczne do pracy zdalnej, każdemu studentowi.

 

ZAJĘCIA STACJONARNE

‌23) Jakie zasady sanitarne są przestrzegane podczas prowadzenia zajęć praktycznych?

W trakcie zajęć w pomieszczeniach dydaktycznych wymagane jest zachowanie 1,5 metrowego dystansu między prowadzącym zajęcia a studentami. W miarę możliwości, zaleca się także zachowanie 1,5 metrowego dystansu pomiędzy samymi studentami. W przerwach pomiędzy zajęciami należy obowiązkowo przeprowadzać wietrzenie pomieszczeń dydaktycznych. W trakcie przerw w zajęciach powinna być zapewniona odpowiednia przestrzeń pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, wynosząca przynajmniej 1,5 metra od drugiej osoby. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie osoba zarejestrowana na zajęcia i bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, niepozostająca w kwarantannie, izolacji lub nieprzebywająca z osobą odbywającą kwarantannę. W trosce o zdrowie studentów i doktorantów oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 uczestników zajęć dydaktycznych zachęca się do zakrywania, w miarę możliwości, ust i nosa przy pomocy maseczki. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prowadzącego zajęcia. Ponadto należy ograniczyć możliwość gromadzenia się przed pomieszczeniami dydaktycznymi podczas wchodzenia i wychodzenia uczestników zajęć. Zaleca się, w miarę możliwości, aby zajęcia były zaplanowane oraz prowadzone w możliwie jak najmniejszej grupie osób dostosowanej do metrażu pomieszczenia, w którym są prowadzone.

 

24) Czy władze uczelni wezmą pod uwagę osoby dojeżdżające? W sytuacji kiedy pracownie będą podzielone na grupy - czy wstęp do pracowni będzie podzielony na tygodnie, a nie dni lub godziny?

Takie rozwiązania zależą od charakteru danej pracowni. Jeżeli student mieszka poza terenem Warszawy, powinien skontaktować się z danym wykładowcą.

 

25) W jaki sposób będą wyglądały zajęcia praktyczne, przy konieczności ograniczenia liczby osób w pomieszczeniu?

W sytuacji większych niż zalecane ilości studentów, zapisanych na przedmiot w danym pomieszczeniu, zajęcia praktycznie zostaną podzielone na grupy. Dodatkowe terminy zajęć zostaną ustalone przez wykładowcę w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi przedmiotami. Sale powinny być wietrzone najczęściej jak to możliwe. Każdy student w miarę możliwości, powinien używać własnych przyborów i narzędzi. W sytuacji konieczności współdzielenia narzędzi, niezbędna jest ich dezynfekcja udostępnionym przez uczelnię płynem.

 

26) Czy obecna sytuacja nie wpłynie na jakość prowadzonych zajęć praktycznych, np. w przypadku podziału zajęć na grupy oraz co za tym idzie - większego zapotrzebowania na modeli?

Akademia dołoży wszelkich starań, aby warunki kształcenia utrzymały się na tym samym poziomie, niezależnie od sytuacji. W razie problemów bądź wątpliwości, prosimy o zgłaszanie swoich uwag drogą mailową prowadzącemu zajęcia. W przypadku braku reakcji prowadzącego należy zgłaszać wszelkie problemy z realizowaniem programu do przedstawiciela Samorządu Studenckiego i Dziekana.