Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Infografika Dzisiaj sny pachną żarem – wystawy WZKW

"Dzisiaj sny pachną żarem" – wystawa WZKW

Opublikowano 2 czerwca 2022

"Dzisiaj sny pachną żarem" – wystawa WZKW

 

Od 14 do 29 czerwca w Galerii – 1 w Pałacu Czapskich będzie prezentowana wystawa Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej ASP, stanowiąca odpowiedź na pytanie o rolę społeczności artystycznej w czasach wojny. Na wystawie pokazana zostanie reprodukcja mozaiki autorstwa Ałły Horskiej. Wernisaż i oprowadzanie sprawującej opiekę merytoryczną – dr Mariki Kuźmicz i kuratorek wystawy odbył się 14 czerwca o 18.00, podczas Akademii Otwartej 2022. Wystawy końcoworocznej.

 

Wykład o współczesnych ukraińskich artystkach i artystach

 

29 czerwca 2022 (środa) o g. 18.00, w ramach finisażu wystawy, odbędzie się wykład o współczesnych ukraińskich artystkach i artystach oraz ich projektach artystycznych. Wygłosi go Valeria Mostenets, członkini unikalnego projektu artystycznego pt. "Galeria101" ze Lwowa, a od lutego 2022 studentka warszawskiej ASP. Artystka przedstawi także historię projektu Gallery101, którego celem jest wzbogacenie doświadczeń kuratorskich na Ukrainie, research dotyczący zagranicznych postaw kuratorskich oraz przybliżenie kontekstu ukraińskiego i popularyzacja ukraińskiej sceny artystycznej na świecie. Wykład będzie prowadzony w języku angielskim.

 

Artystki i artyści

 

Jan Bachynski, Yuriy Biley, Oksana Briukhovetska, Olia Fedorova, Alena Grom, Yulia Krivich  Marta Romankiv, Romana i Andrij - Studio Agrafka

 

Zespół kuratorski

 

Zuza Andruszko, Julia Barbasiewicz, Karolina Hutna, Maria Jasek, Kamila Kabała, Natalia Kwasowiec, Valeriia Mostenets, Barbara Pawlak, Jan Prange-Barczyński, Łukaszka Staszkiewicz, Szymon Stefaniak, Radosław Sykuła, Zuzanna Wielgo

 

Mieliśmy swoje miasto – z żelaza i cegły.
Dziś każdy ma walizkę, w walizce popioły
pod gradem kul zebrane, w bezsilnym ukłonie.
Dzisiaj sny pachną żarem – domem, który płonie.

Sierhij Żadan

To nie zaczęło się wczoraj, tylko osiem lat temu 

 

Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczęła się w 2014 roku po Rewolucji Godności, będącej protestem przeciwko niepodpisaniu przez Wiktora Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Sukces Euromajdanu doprowadził do aneksji Krymu, następnie rozpoczęcia wojny hybrydowej na terenie Wschodniej Ukrainy. Eskalacja przemocy, która nastąpiła 24 lutego tego roku jest jedynie ciągiem dalszym.

W ciągu ostatnich ośmiu lat ukraińskie środowisko artystyczne nie było obojętne. Stawianie oporu poprzez działania z pogranicza sztuki i aktywizmu stało się immanentną częścią współczesnej ukraińskiej kultury.

 

“Naszym celem jest udostępnienie przestrzeni na wyrażenie sprzeciwu zarówno przez artystki i artystów ukraińskich, jak i prezentacja głosów wsparcia i solidarności ze strony Białorusi i Polski. Naszą odpowiedzią na pytanie o rolę społeczności artystycznej w czasach wojny jest udostępnienie przestrzeni na sztukę powstającą tam i teraz, oddanie głosu świadkom, ponieważ przedstawienia wizualne w realiach wojny są aktem odwagi, odwagi porównywalnej do tej potrzebnej na froncie. Akt twórczy jest aktem walki” – mówią kuratorki wystawy.

(…) Obrazy i wizerunki wojny są narzucone przez podmioty ją prowadzące. Chcemy przedstawić obrazy, które ukazują kruchość życia, wyrażają chęć jego podtrzymania oraz zasadzają się na aktywnym sprzeciwie wobec nieuzasadnionej przemocy. Ramy wojny zbudowane są na pewnej narracji, a jej dekonstrukcja polegałaby na propagowaniu kultury ukraińskiej, głównego komponentu tożsamości narodowej, którą agresor usiłuje unieważnić. Przedstawienia codziennej rejestracji zdarzeń i materialności konfliktu służą dewaluacji potrzeby i poczucia konieczności wojny” –wyjaśniają.

Co, gdzie, kiedy

 • "Dzisiaj sny pachną żarem" – wystawa
  Wydziału Zarządzania Kultura Wizualną ASP w Warszawie
  Opieka merytoryczna: dr Marika Kuźmicz

  14 - 29 czerwca 2022
  pn. – sob. w godz. 12.00-19.00

 • Finisaż wystawy: wykład Valerii Mostenetso współczesnych ukraińskich artystkach i artystach
  29 czerwca, g. 18.00 / 29.06., 6 PM / Дата: 29 червня Час: 18.00

  Wykład będzie prowadzony w języku angielskim / The lecture will be held in English. 

          Pałac Czapskich, Galeria -1, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
          ul. Krakowskie Przedmieście 5


 

"Today dreams smell of heat” – exhibition 

 

The curatorial team of the exhibition "Today's Dreams Smell of Warmth", would like to invite you to a lecture about contemporary Ukrainian artists and their art projects, which will be given by Valeria Mostenets, a member of the project - Gallery101 from Lviv, Ukraine, and a student at the Academy of Fine Arts in Warsaw since February 2022. Valeria will also present the history of a unique art project she co-founded, Gallery101, which aims to enrich the curatorial experience in Ukraine, research the attitudes of curators from abroad and include them in the Ukrainian context, as well as popularize Ukrainian artists and the art scene in the world. The lecture will be held in English. 

 

Artists:

 

Jan Bachynski, Yuriy Biley, Oksana Briukhovetska, Olia Fedorova, Alena Grom, Yulia Krivich  Marta Romankiv, Romana i Andrij - Studio Agrafka

 

Curators

 

Zuza Andruszko, Julia Barbasiewicz, Karolina Hutna, Maria Jasek, Kamila Kabała, Natalia Kwasowiec, Valeriia Mostenets, Barbara Pawlak, Jan Prange-Barczyński, Łukaszka Staszkiewicz, Szymon Stefaniak, Radosław Sykuła, Zuzanna Wielgo

Mentoring dr Marika Kuźmicz.

 

It did not start yesterday, but eight years ago

 

The Russian Federation's aggression against Ukraine began in 2014 after the Revolution of Dignity, a protest against Viktor Yanukovych's failure to sign an association agreement with the European Union. The success of Euromaidan led to the annexation of Crimea, then the start of a hybrid war in Eastern Ukraine. The escalation of violence that occurred on 24 February this year is merely a continuation.

Over the past eight years, the Ukrainian artistic community has not been indifferent. Resistance through actions on the borders of art and activism has become an immanent part of contemporary Ukrainian culture. Our aim and response is to provide space for the expression of resistance both by Ukrainian artists and to present the voices of support and solidarity from Belarus and Poland, to provide space for Ukrainian art created there and now, to give voice to the witnesses, because visual representation in the reality of war is an act of courage, courage comparable to that needed at the front. The creative act is an act of struggle.

Images and depictions of war are imposed by the subjects of war. We want to present images that show the fragility of life, but that also express its will and are founded on an active opposition to unjustified violence. The framework of the war is built on a certain narrative, and its deconstruction would consist in promoting Ukrainian culture, the main component of national identity, which the aggressor is trying to invalidate. Depictions of the everyday recording of events and the materiality of the conflict serve to devalue the need and sense of necessity for war. The exhibition also features a reproduction of a mosaic by Alla Horska.

 

We had our city - of iron and brick.
Today everyone has a suitcase, in the suitcase the ashes
gathered under a hail of bullets, in a helpless bow.
Today dreams smell of embers - of a house on fire.

Sergei Zhadan

 

 

“Тепер навіть у наших снах пахне горілим”

 

Кураторська команда виставки «Наші сни пахнуть жаром» запрошує на лекцію про сучасних українських митців та арт-проекти, яку проведе Валерія Мостенець, яка сама є членом львівського приватного арт-проекту Gallery101. Його мета полягає у збагаченні кураторського досвіду в Україні та популяризації сучасних українських митців та події арт-сцени. На лекції вона розкаже історію проекту, познайомить із творчістю деяких митців, чиї твори відображають їхні погляди на політичну та соціальну обстановку в Україні. Лекція буде проводитись англійською мовою. Будемо раді всім охочим послухати, поставити запитання та поділитись враженнями.

 

Xудожники

 

Jan Bachynski, Yuriy Biley, Oksana Briukhovetska, Olia Fedorova, Alena Grom, Yulia Krivich  Marta Romankiv, Romana i Andrij - Studio Agrafka

 

Куратори

 

Zuza Andruszko, Julia Barbasiewicz, Karolina Hutna, Maria Jasek, Kamila Kabała, Natalia Kwasowiec, Valeriia Mostenets, Barbara Pawlak, Jan Prange-Barczyński, Łukaszka Staszkiewicz, Szymon Stefaniak, Radosław Sykuła, Zuzanna Wielgo

Основна турбота: dr Marika Kuźmicz

 

Це почалось не вчора, а вісім років назад

 

Агресія Російської Федерації проти України почалась у 2014 році, після Революції Гідності, яка була протестом проти зриву Віктором Януковичем  підписання Асоціації з ЄС. Успіх Євромайдану призвів до окупації Криму та початку неоголошеної війни на Сході України. Початок повномасштабних бойових дій РФ проти України 24 лютого 2022 року – лише продовження багаторічного протистояння.

Всі ці вісім років українська мистецька спільнота не німувала. Боротьба тривала не лише на військовому фронті а й у художній сфері, волотнерстві та акціях і стала невід*ємною частиною української культури. Сьогодні українці продовжують боротись за свою державу з допомогою мистецтва. Наша мета та обов*язок – надати їм простір та можливості для того, аби творити тут і зараз. А також від щирого серця висловити солідарність та підтримку від Польщі та Білорусі. Ми хочемо дати голос свідкам цієї війни, адже її візуальна репрезентація потребує не меншої хоробрості ніж спротив на фронті зі зброєю в руках. Сьогодні акт творчості – це акт боротьби.

Жахи війни породжують картини болісні, сповнені праведного гніву та віри. Ми хочемо показати твори, які дають зрозуміти, наскільки крихке насправді життя. Та воно непереможне у своїй волі. І щодуху бореться проти несправедливого насилля. У війни є свій сталий наратив, але його деконструкція покаже усю силу української культури – найважливішої частини національної ідентифікації, яку агресор безуспішно намагався принизити. 

Репрезентація матеріальності військового конфлікту, реакції на нього, рефлексій, покликана показати абсурдність війни та мужність тих, хто протистоїть цьому кривавому безглуздю. На експозиції також є репродукція мозаїки Алли Горської.

 

Наше місто було з каменю та заліза.
У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза.
У кожній валізі попіл, зібраний під прицілом.
Тепер навіть у наших снах пахне горілим.

Сергій Жадан