Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Identyfikacja graficzna wspólnej wystawy studentek i studentów z warszawskiej oraz łódzkiej ASP

"Martwa natura" – wystawa studentek i studentów ASP w Warszawie i Łodzi

Opublikowano 14 czerwca 2022

W dniach 17 – 19 czerwca 2022 w Warszawie oraz 30 czerwca – 2 lipca 2022 w Łodzi odbędzie się wspólna wystawa studentek i studentów z warszawskiej oraz łódzkiej ASP. Wystawa realizowana jest w ramach działalności dwóch Pracowni: Podstaw Dokumentacji i Kreacji Cyfrowej w Rzeźbie Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie, pod opieką Ewy Łuczak z (Koło naukowe "Fotomontaż") oraz Praktyki Projektu Artystycznego ASP w Łodzi, pod opieką Katarzyny Kozyry (Instytut Edukacji Artystycznej).

 

Martwa natura

 

Martwa natura to pierwsze zadanie fotograficzne dla osób na I roku Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP. Polega na obiektywnym i subiektywnym sfotografowaniu zaaranżowanej kompozycji – na próbie oddania jej “obiektywnych” cech oraz subiektywnym spojrzeniu poprzez zmiany kadru i oświetlenia. 

Martwa natura w tradycyjnym rozumieniu to kompozycja składająca się z przedmiotów wybranych ze względów kompozycyjno-estetycznych lub symbolicznych. Postać ludzka w niej nie występuje. Jednym z zadań postawionych przed studentkami i studentami było wkomponowanie w pracę swojego ciała w znaczeniu dosłownym lub metaforycznym. Narzędzia jakimi mieli się posłużyć to fotografia i wideo. Drugim warunkiem realizacji zadania było zinterpretowanie kompozycji w dwóch przestrzeniach – studyjnej i plenerowej.

 

Artystki i Artyści

 

Alicja Banasik, Mateusz Danecki, Julia Grabowska, Katarzyna Kalicka, Kalina Kazimierczak, Ola Kochańska, Kacper Kokoszka, Jacek Kowalski, Maja Królikowska, Beata Krześlak, Paweł Lorens, Jerzy Mróz, Julia Połchowska, Agata Rynkowska i Justyna Szewczuk.

 

“Pomysł wspólnego działania studentek i studentów z dwóch różnych uczelni artystycznych zrodził się ze spotkania Katarzyny Kozyry i Ewy Łuczak. Wymiana doświadczeń dydaktycznych artystek zaowocowała ciekawością w jaki sposób do tego samego zagadnienia podejdą osoby studiujące w ich pracowniach, które prowadzą odpowiednio na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Warszawie” – mówią kuratorki wystawy.

“Still-Life”: exhibition of students from Academy of Fine Arts in Warsaw and Lódź

 

“Still-Life” exhibition of students from two workshops: Fundamentals of Documentation and Digital Creation in Sculpture under the supervision of Ewa Łuczak (Faculty of Sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw, "Fotomontaż" research club) and Art Project Practice under the supervision of Katarzyna Kozyra (Institute of Artistic Education, Academy of Fine Arts in Łódź).

 

Participants

 

 Alicja Banasik, Mateusz Danecki, Julia Grabowska, Katarzyna Kalicka, Kalina Kazimierczak, Ola Kochańska, Kacper Kokoszka, Jacek Kowalski, Maja Królikowska, Beata Krześlak, Paweł Lorens, Jerzy Mróz, Julia Połchowska, Agata Rynkowska i Justyna Szewczuk

 

Still-Life

 

Still-Life is the first photographic task for people in the 1st year of the Sculpture Department of the Warsaw Academy of Fine Arts. It consists in objectively and subjective photographing of the arranged composition - in an attempt to reflect its "objective" features and subjective look through changes in the frame and lighting.

In the traditional sense, a still-life is a composition consisting of objects selected for compositional, aesthetic, or symbolic reasons. The human figure does not exist there. One of the tasks for students was to integrate their bodies into the work in a literal or metaphorical sense. The tools they were supposed to use were photography and video. The second condition for the task was to interpret the composition in two spaces - studio and outdoor.

 

“The idea of ​​joint activity of female and male students from two different art academies arose from the meeting of Katarzyna Kozyra and Ewa Łuczak. The exchange of didactic experiences of the artists has resulted in curiosity about how young people studying in their studios, which run respectively
at the Academy of Fine Arts in Łódź and Warsaw, will approach the same topic” – say curators.

 

 

 Co, gdzie, kiedy / What, where, when

 

“Martwa natura”: wystawa studentek i studentów ASP w Warszawie i Łodzi
Kuratorki / Curators: Ewa Łuczak i Katarzyna Kozyra

Miejsca / Places:

Warszawa:

Cukry, ul. 11 Listopada 10A
18 – 19 czerwca 2022
Godziny otwarcia / Opening hours: 12.00 – 21.00
Wernisaż / Opening : 17 czerwca 2022, g. 19.00

Łódź:

Akademickie Centrum Designu, Księży Młyn 13-15
1– 2 lipca 2022,
Godziny otwarcia / Opening hours:
piątek / Friday: 13.00 - 18.00, sobota / Saturday: 12.00 - 18.00
Wernisaż / Opening: 30 czerwca 2022, g. 18.00

Partnerzy / Partners: Cukry, Akademickie Centrum Designu, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Wall Gallery, SOTA

Partner technologiczny: SOTA

Wstęp wolny / Free entrance