Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
zielona grafika rekrutacja

Rekrutacja na studia niestacjonarne

Opublikowano 23 września 2022

Wydział Architektury Wnętrz

1 września 2022 r. wystartuje elektroniczna rejestracja kandydatek i kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia (d. licencjackie) oraz niestacjonarne studia drugiego stopnia (d. magisterskie) na kierunku Architektura Wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.

 

Niestacjonarne studia I stopnia na Architekturę Wnętrz

 

Rejestracja potrwa do 26 września do godziny 10.00.
Studia niestacjonarne (płatne) prowadzone są w godzinach popołudniowych i wieczornych w dni powszednie, a w soboty w g. 9.00 – 13.00: malarstwo, licencjat trwa 7 semestrów. W ofercie dydaktycznej jest szeroki zakres kształcenia, nie tylko w aspekcie architektury wnętrz, ale również kształcenia ogólnoplastycznego: rysunku, malarstwa i rzeźby oraz projektowania graficznego. Na poziomie studiów licencjackich studentki i studenci otrzymują  podstawową wiedzę w zakresie: projektowania wnętrz, wystaw, mebla, projektowania architektonicznego.

W siatce godzin znajdują się również zajęcia dotyczące budownictwa, fotografii, psychofizjologii widzenia, komputerowego wspomagania projektowania. Na roku dyplomowym, studentki i studenci I stopnia wybierają specjalizację pomiędzy projektowaniem wnętrz i projektowaniem wystaw. 

 

Niestacjonarne studia II stopnia na Architekturę Wnętrz

 

Rejestracja potrwa do 26 września do godziny 10.00.
O studiowanie mogą ubiegać się absolwentki i absolwenci studiów I stopnia ASP oraz innych uczelni, które/którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnym. Studia niestacjonarne (płatne) drugiego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, malarstwo lub rysunek – w soboty.

Absolwentki i absolwenci magisterskich studiów drugiego stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu architektury wnętrz. W trakcie studiów nauczą się rozwiązywać różnorodne, złożone zadania projektowe. Dzięki nabytym, wysokim kwalifikacjom artystycznym, zawodowym i technicznym będą przygotowani do samodzielnej pracy projektowej.

 

 

 

 


 

Wydział Sztuki Mediów

 

1 września 2022 r. wystartowała uzupełniająca elektroniczna rejestracja kandydatek i kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia (d. licencjackie) oraz niestacjonarne studia drugiego stopnia (d. magisterskie) na kierunku Sztuka Mediów na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie.

Kandydatki i kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek Sztuka Mediów, oprócz teczki z pracami powinni zamieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata portfolio cyfrowe, będące jej odzwierciedleniem.

 

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Wydziale Sztuki Mediów 

 

Rejestracja potrwa do 14 września 2022 do godziny godz. 13.00.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne (płatne) pierwszego stopnia na kierunku Sztuka Mediów trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Na studiach pierwszego stopnia kładzie się nacisk na przekazywanie wiedzy i umiejętności warsztatowych oraz analizę, rozpoznanie i zastosowanie mediów pod kątem nośności przekazu artystycznego. Rozwijana jest także świadomość wyboru źródeł inspiracji i wrażliwości audiowizualnej studentów w odniesieniu do współczesnych koncepcji obrazu i dźwięku. Program obejmuje kształtowanie umiejętności analizy dzieł sztuki pod względem formalnym, percepcyjnym i ich funkcjonowania w przestrzeni kultury, uczy także samodzielnego realizowania oraz prezentacji projektów artystycznych i współpracy zespołowej.

 

Niestacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Sztuki Mediów  

 

Rejestracja potrwa do 26 września do godziny godz. 17.00.
O studiowanie mogą ubiegać się absolwentki i absolwenci studiów I stopnia ASP oraz innych uczelni, które/którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne (płatne) drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów trwają 5 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Absolwentki i absolwenci magisterskich studiów drugiego stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu sztuki mediów. Na studiach drugiego stopnia oferta programowa poszerza zakres wiedzy i umiejętności w aspekcie formułowania samodzielnej wypowiedzi artystycznej w specjalnościach intermediów i multimediów. Zastosowanie środków artystycznych z użyciem profesjonalnej technologii jest powiązane z refleksją teoretyczną, doskonalone są zdolności krytycznego odnoszenia się do zjawisk kultury współczesnej i wydarzeń społeczno-politycznych wyrażane w indywidualnej propozycji artystycznej. Edukacja daje możliwość świadomego i efektywnego podejmowania pracy w obszarze sztuki mediów. Pozwala również na nabycie kompetencji społecznych w zakresie tworzenia i kierowania zespołami realizującymi złożone projekty artystyczne, wymagające także współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

 

 


Wydział Grafiki

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Wydziale Grafiki

 

1 września 2022 r. rusza elektroniczna rejestracja kandydatek i kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) prowadzone w trybie wieczorowym na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie.

Rejestracja potrwa do 15 września  2022 r. do godz. 14.00.

Zajęcia odbywają się w godzinach wieczornych od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (płatne) na kierunku Grafika trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwenci studiów wyższych po uzyskaniu tytułu licencjata mogą podjąć studia drugiego stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku, także w uczelniach zagranicznych. W swojej ofercie dydaktycznej studia licencjackie niestacjonarne Wydziału Grafiki posiadają pięć pracowni dyplomujących: grafika warsztatowa, projektowanie książki i ilustracji, projektowanie graficzne, projektowanie gazet i czasopism oraz multimedia. Kandydaci na studia licencjackie Wydziału Grafiki mogą kształcić się w dwóch specjalnościach: w grafice projektowej lub grafice warsztatowej.

 

Niestacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Grafiki

Prowadzone w systemie wieczorowym

1 września 2022 r. rusza elektroniczna rejestracja kandydatek i kandydatów na niestacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone w trybie wieczorowym (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych) na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie.

Rejestracja potrwa do 20 września  2022 r. do godz. 14.00.

Prowadzone w systemie zaocznym

8 września 2022 r. rusza elektroniczna rejestracja kandydatek i kandydatów na niestacjonarne studia drugiego płatne prowadzone w trybie zaocznym (zajęcia odbywają się co drugi weekend)  na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie.

Rejestracja potrwa do 22 września  2022 r. do godz. 14.00.

O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Grafika może ubiegać się osoba, która uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunkach artystycznych lub projektowych.  Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia w systemie wieczorowym i zaocznym odbywa się na podstawie oceny dorobku artystycznego oraz teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata. Kandydaci na studia niestacjonarne drugiego stopnia Wydziału Grafiki mogą kształcić się w dwóch specjalnościach: w grafice projektowej lub grafice warsztatowej. Studia niestacjonarne magisterskie (płatne) prowadzone przez Wydział Grafika trwają pięć semestrów i kończą się uzyskaniem  tytułu zawodowego magistra.

Absolwent studiów magisterskich niestacjonarnych  kierunku grafika posiada zaawansowane kwalifikacje artystyczne w dziedzinie sztuk pięknych, a także wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej praktyki artystycznej, jest przygotowany do prowadzenia samodzielnie pracy badawczej i realizacyjnej w zakresie sztuki oraz efektywnego funkcjonowania na rynku. Absolwent posiada umiejętność planowania prac zespołów badawczych i realizacyjnych w zakresie sztuki oraz kierowania nimi. Posiada kwalifikacje do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania i promocji sztuki w instytucjach kultury, sztuki oraz w środkach przekazu.