Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zadanie pn. „Termomodernizacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie”

Opublikowano 2 grudnia 2022

 

W dniu 09.11.2022 r. podpisano Aneks nr 4 do umowy nr 82/DF-V/AF/2021 na  dotację celową na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Przyznana dotacja w wysokości 2 622 840 zł.

W ramach powyższych środków Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – Obiekt przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie będą realizowane roboty budowlane, na które składają się: roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni schodów zewnętrznych studni i studzienek wraz z wykopami, roboty związane z montażem okien (fartuch i parapety, okna), roboty ziemne a także położenie tynków w piwnicach (drenaż pod posadzkami), roboty instalacyjne sanitarne, c.o. i elektryczne towarzyszące modernizacji, demontaż i montaż instalacji elektrycznych, wszystkich tablic piętrowych oraz głównej rozdzielni.