Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wykład: "The Landscape of our Memory" Gabrieli Bulisovej i Marka Isaaca

Opublikowano 5 kwietnia 2023

25 kwietnia 2023 (wtorek) o godzinie 19.30 na Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich ASP w Warszawie (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, w sali 1.01) odbędzie się wykład (w języku angielskim) Gabrieli Bulisovej i Marka Isaaca pt. "The Landscape of our Memory".

Gabriela Bulisova i Mark Isaac to niezależni artyści z Waszyngtonu, którzy od dziesięciu miesięcy przebywają w Polsce w ramach programu Fulbright Scholar. Oboje są afiliowani przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Sztuki Mediów, pod opieką prof. Sławomira Ratajskiego.

"The Landscape of our Memory"

"The Landscape of our Memory" to, będący w trakcie realizacji, długoterminowy projekt multimedialny, który odnosi się do "rozproszonego Holokaustu" ("the dispersed Holocaust") lub "Holocaust by Bullets". Celem projektu jest upamiętnienie osób pochowanych w masowych grobach w Europie Środkowej. Zainspirowani pracą naukowców zajmujących się środowiskową historią Holokaustu, artyści badają powiązania między ludobójstwem a ekobójstwem i zwracają uwagę na kryzysy ekologiczne, z którymi mamy obecnie do czynienia, w tym zmiany klimatyczne.

Antotypia

Gabriela Bulisova i Mark Isaac tworzą portrety osób zamordowanych podczas rozproszonej Zagłady, posługując się antyczną techniką "antotypii" (zdjęcia powstają z materiału roślinnego). W związku z faktem, że zbierają oni materiał roślinny z konkretnego miejsca, w którym leżą ciała zamordowanych osób, fotografia prawdopodobnie zawiera część ich szczątków. Fizyczny ślad tych jednostek przywraca im człowieczeństwo i pozwala uniknąć sprowadzenia ich do statusu bezimiennych statystyk.

Ludobójstwo a ekobójstwo

Aby zapewnić należyte upamiętnienie tych, których fotografie nie istnieją, artyści posługują się także koncepcją "drzew-świadków" okrucieństw Holokaustu ("witness trees") lub "drzew jako żywych pomników" ("trees as living memorials"). Ich praca rozszerza tę koncepcję o drzewa, które są świadkami poważnych szkód środowiskowych, w tym kryzysu klimatycznego. W miarę rozwoju tego projektu Gabriela Bulisova i Mark Isaac będą również wykorzystywać projekcje wideo, dźwięk i inne strategie, aby zwrócić uwagę na powiązania między ludobójstwem a ekobójstwem, współczesne zagrożenia, jakie stanowią zarówno na Ukrainie, jak i poza nią, oraz znaczenie zapobiegania im w przyszłości.

Co, gdzie, kiedy

"The Landscape of our Memory". Wykład (w języku angielskim) Gabrieli Bulisovej i Marka Isaaca
Fulbright Scholar Program, stypendium realizowane w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Sztuki Mediów, pod opieką naukową prof. Sławomira Ratajskiego.

Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich ASP w Warszawie,
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
sala 1.01

25 kwietnia (wtorek), g. 19.30

Portret Zaidal Kwiat, antotyp, 2022, Gabriela Bulisova & Mark Isaac.
Zaidal Kwiat urodził się w Piaskach w 1915 roku, przed II wojną światową zarabiał na życie jako mechanik, służył jako żołnierz Wojska Polskiego. Został zamordowany w 1942 r., a jego ciało złożono w jednym z co najmniej trzech potwierdzonych masowych grobów na cmentarzu żydowskim. Obraz powstał z emulsji z liści lipy i klonu zebranych w miejscu masowej zagłady.

Portrait of Zaidal Kwiat, anthotype, 2022, Gabriela Bulisova & Mark Isaac.
Zaidal Kwiat was born in Piaski in 1915, made his living as a mechanic prior to World War II, and served as a soldier in the Polish army. He was murdered in 1942, and his body was placed into one of at least three confirmed mass graves in the Jewish cemetery. This image was created with emulsion from linden and maple leaves gathered at the mass killing site.

Lecture: The Landscape of our Memory”, Gabriela Bulisova and Mark Isaac

Gabriela Bulisova and Mark Isaac are independent artists from Washington, D.C. who are currently in Poland for ten months under the auspices of the Fulbright Scholar Program. They are both affiliated with the Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Media Art, under the mentorship of prof. Sławomir Ratajski.

"The Landscape of our Memory”

The Landscape of our Memory is a long-term multimedia project, currently in progress, that addresses the “dispersed Holocaust” or “Holocaust by Bullets” by commemorating individuals who are buried in mass grave sites in Central Europe. Inspired by the work of academics studying the Environmental History of the Holocaust, the artists also explore the links between genocide and ecocide and call attention to the environmental crises we currently face, including climate change.

Anthotype

The duo is creating portraits of individuals murdered during the dispersed Holocaust using the antique “anthotype” technique, in which photographs are created from plant material. Because they gather plant material from the specific site where the bodies of the murdered individuals lie, the photograph likely contains something of his or her remains. The physical trace of these individuals restores their humanity and avoids consigning them to the status of faceless statistics.

Genocide / ecocide

In order to ensure proper memorialization of those for whom a photograph does not exist, the artists are also working with the concept of “witness trees” or “trees as living memorials” to Holocaust atrocities. Their work expands that concept to include trees that are witnesses to severe environmental damage, including the climate crisis. As the project progresses, they will also use video projection, sound, and other strategies to call attention to the links between genocide and ecocide, the contemporary threat both pose in Ukraine and elsewhere, and the importance of preventing them in the future.