Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ASP w Warszawie – UCZELNIA RÓWNYCH SZANS”

 

Celem projektu jest poprawa dostępności Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie/ASP dla osób z niepełnosprawnościami (studentów, doktorantów i pracowników) dzięki realizacji kompleksowych działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym).

Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia na uczelni pakietu kompleksowych rozwiązań w ramach wszystkich 6 obszarów dostępności, które zapewnią:

 • LIKWIDACJĘ BARIER w obszarze struktury organizacyjnej i procedur

 • REALIZACJĘ WSPARCIA edukacyjnego osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami

 • PODNIESIENIE KOMPETENCJI kadry w zakresie edukacji włączającej

 • REALIZACJĘ DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ technologiczną i architektoniczną ASP.

 

Wartość projektu: 982 898,75 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 953 411,78 PLN

 

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Szkolenia podnoszące kompetencje kadry zarządzającej, dydaktycznej i administracyjnej w zakresie edukacji włączającej (podnoszące świadomość niepełnosprawności).

 2. Powołanie zespołu ds. dostępności.
 • Zespół będzie prowadził prace nad procedurami funkcjonującymi na uczelni, w tym m.in. zakresie wypracowania zapisów polityki dostępności uczelni.

 • Wynikiem ww. prac będzie wdrożenie zmian w oficjalnych dokumentach uczelni, poprzez dodanie do nich zapisów gwarantujących realizację polityki dostępności uczelni, równych szans, niedyskryminacji i wdrażania racjonalnych dostosowań.

 • Dostosowanie wewnętrznych aktów prawnych i procedur do potrzeb OZN (osób z niepełnosprawnościami), które ułatwią im funkcjonowanie w Akademii, we wszystkich sferach życia akademickiego.
 1. Zakup sprzętu i utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego kształcenie.

 2. Utworzenie siedziby biura pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami.

 3. Wdrożenie (z zakresu architektury) likwidacji barier architektonicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym m.in.:
 • dostosowanie budynków uczelni: pętle indukcyjne stanowiskowe i walizkowe;

 • dostosowanie budynków uczelni: plany tyflograficzne na postumencie stalowym;

 • dostosowanie budynków uczelni: krzesełka ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Zwiększenie dostępności architektonicznej uczelni – oznakowanie budynków uczelni i dostosowanie toalet:
 • oznakowanie budynków uczelni: tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a z piktogramem i czarno-drukiem;

 • dostosowanie toalet: baterie umywalkowe bezdotykowe do toalet dla osób z niepełnosprawnością.

 

 1. Zwiększenie dostępności technologicznej uczelni:
 • strona internetowa uczelni: dostosowanie strony internetowej do standardu dostępności WCAG 2.1.

 

 1. Dostosowanie procedur rekrutacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:
 • wdrożenie 2 modułów w ramach systemu zarządzania uczelnią Akademus.