Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Cudzoziemcy

Cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie muszą wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z nauki. O przyjęcie na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy, poza wymaganymi dokumentami wymienionymi w Zakładce Rekrutacja/Dokumenty, dodatkowo złożą, w odpowiednim terminie, niżej wymienione dokumenty: dla studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich:

 • świadectwo dojrzałości wydane w Polsce lub zagraniczne świadectwo dojrzałości uprawniające do podjęcia studiów w Polsce, które musi być zalegalizowane albo opatrzone apostille;
 • tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, albo świadectwo dojrzałości poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument; 
 • zaświadczenie stwierdzające równoważność zagranicznego świadectwa dojrzałości z polskim świadectwem dojrzałości, wydane zgodnie z przepisami dotyczącymi nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą;Nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą dokonuje kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację lub siedzibę szkoły wyższej, w której zamierza złożyć swoje świadectwo, np.: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 28.
 • dokument uprawniający do legalnego pobytu na terytorium RP tj. np.: wiza, karta czasowego pobytu, zgoda na osiedlenie się.

dla studiów II stopnia:

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważny) uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju wydania;
 • suplement do dyplomu lub wykaz ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów;
 • tłumaczenie suplementu do dyplomu lub wykazu ocen, sporządzone przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument;
 • tłumaczenie dyplomu na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument; 
 • dokument uprawniający do legalnego pobytu na terytorium RP tj. np.: wiza, karta czasowego pobytu, zgoda na osiedlenie się.

Ważne! Świadectwa maturalne oraz dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane. Zgodnie z art. 43 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005, (z późn. zmianami),  na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmować i odbywać kształcenie mogą:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP;
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach);
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 • obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Cudzoziemcy mogą również podejmować studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 4. decyzji Rektora uczelni.

jako:

 • stypendyści strony polskiej;
 • na zasadach odpłatności
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
 • jako stypendyści uczelni.

Cudzoziemcy przyjęci na studia, niebędący obywatelami UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej, nieposiadający Karty Polaka oraz przyjęci na zasadach innych niż wymienione w punktach od 1 do 4, wnoszą opłatę roczną w wysokości: 10.000 Euro za studia stacjonarne 8.000 Euro za studia niestacjonarne 7.000 Euro za niestacjonarne studia doktoranckie 5.000 Euro za niestacjonarne studia podyplomowe. Cudzoziemcy posiadający udokumentowane pochodzenie polskie, studiujący na ww. warunkach odpłatności, wnoszą opłaty obniżone o 30 %.

Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach obowiązujących cudzoziemców – wybór należy do kandydata.

Niezależnie od wymienionych wyżej zasad podejmowania studiów, wszyscy cudzoziemcy podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak obywatele polscy.