Wernisaż Coming Out 2015

Aka­de­mia Sz­tuk Pięk­nych w War­sza­wie

za­pra­sza na wer­ni­saż wy­sta­wy
Co­ming Out Naj­lep­sze Dy­plo­my ASP w War­sza­wie 2015
Plac Ma­ła­chow­skie­go 2 (wej­ście od ul. R. Trau­gut­ta)
IV pię­tro
27 li­sto­pa­da 2015, go­dzi­na 18
Go­ście pro­sze­ni są o wcze­śniej­sze przy­by­cie
Wy­sta­wa czyn­na do 13 grud­nia 2015 w go­dzi­nach 12–20

Wstęp wol­ny!

Wy­dział Ma­lar­stwa
Ka­ta­rzy­na Mi­cha­lik
Alek­san­dra Ko­per
Ani­ta Ku­char­czyk

Wy­dział Rzeź­by
Dia­na Gra­bow­ska
Krzysz­tof Re­nes
An­na Sko­czy­las
Ali­cja Sy­me­la

Wy­dział Gra­fi­ki
Ja­cek Am­bro­żew­ski
Jo­an­na Fi­dle­r-Wie­ru­szew­ska
Mar­ta Krze­szow­ska
Wa­cław Ma­rat
Piotr Pie­trzak
Alek­san­dra Tu­bie­le­wicz

Wy­dział Kon­ser­wa­cji i Re­stau­ra­cji Dzieł Sz­tu­ki
Jo­an­na Kra­ko­wian
Ta­ma­ra Obłam­ska­-Ro­zmus
Zu­zan­na Pta­szyń­ska
Ka­ro­li­na Ślu­sar­czyk

Wy­dział Ar­chi­tek­tu­ry Wnętrz
Mar­ta Czecz­ko
Ewa Do­broch­na Ha­ła­dyj
An­ge­li­ka Ja­ni­sz-Król
Ewa Mak­sy­miuk

Wy­dział Wzor­nic­twa
Jo­an­na Jur­ga
We­ro­ni­ka Si­wiec
Alek­san­dra Szewc
An­na Po­gudz

Wy­dział Sz­tu­ki Me­diów
Ka­ro­li­na Bie­law­ska
Mag­da­le­na Ła­zar­czyk
Ana­hi­ta Re­za­ei
Mar­ty­na Wit­kow­ska

Wy­dział Sce­no­gra­fii
Aga­ta Ada­mus
Mał­go­rza­ta Dzik
Do­mi­ni­ka Ko­by­liń­ska
Sła­wo­mir Szon­del­ma­jer

Wy­dział Za­rzą­dza­nia Kul­tu­rą Wi­zu­al­ną
Adrian­na Lau
Ma­ciej Pa­rzy­dło
Alek­san­dra Py­zia­k-Sa­dul­ska

Już po raz siód­my Aka­de­mia Sz­tuk Pięk­nych w War­sza­wie wy­cho­dzi ze swo­ich mu­rów, po­ka­zu­jąc to, co ma naj­bar­dziej war­to­ścio­we­go – naj­lep­sze pra­ce dy­plo­mo­we ab­sol­wen­tów. Wy­da­rze­nie jest ele­men­tem pro­mo­cji mło­dej sztu­ki i do­rocz­nym, nie­for­mal­nym spo­tka­niem twór­ców: uzna­nych ar­ty­stów – pe­da­go­gów oraz ab­sol­wen­tów i stu­den­tów war­szaw­skiej ASP.
Na wy­sta­wie eks­po­no­wa­ne są dy­plo­my z dzie­wię­ciu wy­dzia­łów – Ma­lar­stwa, Rzeź­by, Gra­fi­ki, Kon­ser­wa­cji i Re­stau­ra­cji Dzieł Sz­tu­ki, Ar­chi­tek­tu­ry Wnętrz, Wzor­nic­twa, Sz­tu­ki Me­diów, Sce­no­gra­fii oraz Za­rzą­dza­nia Kul­tu­rą Wi­zu­al­ną. Pre­zen­to­wa­nych jest 36 prac – obra­zy, pla­ka­ty, rzeź­by, gra­fi­ki, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne, fil­my, zdję­cia, książ­ki, pro­jek­ty ar­chi­tek­to­nicz­ne i wzor­ni­cze.
Te­go­rocz­na wy­sta­wa go­ści już po raz dru­gi w wy­jąt­ko­wej prze­strze­ni i o krok od ASP – Ma­ła­chow­ski Squ­are.

Kon­fe­ren­cja pra­so­wa 27 li­sto­pa­da 2015, godz. 12.00,
pl. Ma­ła­chow­skie­go 2 (wej­ście od ul. R. Trau­gut­ta).

Or­ga­ni­za­tor: Aka­de­mia Sz­tuk Pięk­nych w War­sza­wie

Part­ne­rzy: Kul­czyk Si­lver­ste­in Pro­per­ties, Ma­ła­chow­ski Squ­are, K&L Ga­tes, Be­nq, Za­iks Sto­wa­rzy­sze­nie Au­to­rów, Ki­no Atlan­tic, Sto­wa­rzy­sze­nie Twór­ców Gra­fi­ki Użyt­ko­wej

Pa­tro­ni me­dial­ni: Dwój­ka Pol­skie Ra­dio, TVP Kul­tu­ra, Co Jest Gra­ne, Ga­ze­ta Wy­bor­cza, Me­tro­ca­fe.pl, AMS, Ar­t&Bu­si­ness, Ar­te­on, Ak­ti­vist, Aspi­ra­cje, Do­m&Wnę­trze, ar­tin­fo.pl, O.pl, En­tro­pia Sło­wa

Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go

Iden­ty­fi­ka­cja wi­zu­al­na: Po­waż­ne Stu­dio

Pro­jekt eks­po­zy­cji: Stu­dio Ro­bot

Ko­or­dy­na­tor­ki: In­ga Kar­czew­ska i Ada Brze­ziń­ska

Pro­mo­cja i in­for­ma­cje dla pra­sy: Ka­ta­rzy­na Błesz­now­ska­-Kor­ni­ło­wicz ka­ta­rzy­na.blesz­now­ska­@asp.waw.pl, 515 063 768.

Lokalizacja:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem