Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Newsletter 1 (2) 2021


1 (2) 2021

Raport kwartalny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

grudzień 2020 r. - luty 2021 r.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością i satysfakcją prezentujemy kolejne wydanie newslettera, w którym dzielimy się najnowszymi informacjami o naszej Uczelni, a także prezentujemy w skrócie najważniejsze wydarzenia z ostatnich tygodni.

Znaczną część tego wydania poświęcamy sprawom organizacyjnym, ale rzecz się nie sprowadza jedynie do wdrażania nowych systemów informatycznych. Zgodnie z aktualnymi tendencjami i postępującą cyfryzacją nasze działania zmierzają ku usprawnieniu wszystkich procesów administracyjnych, co w niedalekiej przyszłości będzie miało przełożenie chociażby na prostszy i szybszy obieg dokumentów.

Nieustannie stajemy przed nowymi wyzwaniami, a obecnie stawiamy czoła również zmianom strukturalnym. Przeobrażeniom tym towarzyszy nowo opracowany i zatwierdzony przez Senat Regulamin organizacyjny.

Procesy wewnętrzne mają swoje odbicie w zmianach wizerunkowych, stąd na koniec pozytywny akcent i dobre wiadomości nie tylko dla zapalonych varsavianistek i varsavianistów oraz zwolenniczek i zwolenników zielonych miast – zakończyła się faza projektowa rewitalizacji dziedzińca ASP przy Krakowskim Przedmieściu. Już pod koniec roku będziemy mogli podziwiać akademicką przestrzeń rekreacyjno-parkową w nowej odsłonie.

Serdecznie zapraszam do lektury akademickiego newslettera.

prof. Błażej Ostoja Lniski

Nauka

Spis w magazynie Wydawnictwa ASP w Warszawie

W dn. 28 stycznia został zakończony spis z natury książek i czasopism w magazynie publikacji ASP w Warszawie. Zinwentaryzowano 32 427 egzemplarzy / 378 tytułów. Pozycje wydawnicze znajdujące się na terenie poszczególnych wydziałów zostały przeniesione do centralnego magazynu.  Więcej

Inauguracja Szkoły Doktorskiej ASP w Warszawie

Z dn. 15 lutego rozpoczęła działalność Szkoła Doktorska Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uroczysta inauguracja miała miejsce w auli Uczelni przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37/39. Doktoranci złożyli ślubowanie i wysłuchali wykładu „Szkoła i Akademia” wygłoszonego przez dr. hab. Wojciecha Włodarczyka, prof. Uczelni. Więcej

Identyfikatory DOI dla ASP
w Warszawie

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Akademia podpisała umowę z firmą mEDRA, która jest Europejską Agencją Rejestracji DOI. Digital Object Identifier to standardowy, trwały identyfikator dowolnej formy własności intelektualnej w sieci cyfrowej, szczególnie ważny element współczesnego, profesjonalnego oznaczania czasopism naukowych.  Więcej

Spotkanie rektorów uczelni artystycznych

W dn. 19–20 lutego w ASP w Katowicach odbyło się spotkanie rektorów uczelni artystycznych z dyscypliny: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Z ramienia ASP w Warszawie uczestniczył w nim JM Rektor prof. Błażej Ostoja Lniski. Dyskutowano o ewaluacji uczelni w 2022 r. Szczególną uwagę zwrócono na tryb powoływania ewaluatorów oraz kryteria oceny osiągnięć artystycznych. 

Studentki i Studenci

Wsparcie psychologiczne

Mając na uwadze dobro studentek i studentów, Uczelnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 kontynuuje podjęte w grudniu wsparcie psychologiczne z racji trwającej pandemii. Jednocześnie szukamy rozwiązań w postaci sekcji wsparcia dedykowanego potrzebom naszych podopiecznych w ramach struktury ASP w Warszawie. 

Wsparcie finansowe

Studentki i studenci oraz doktorantki i doktoranci mają prawo do kształcenia się na najwyższym poziomie mimo trwającej pandemii. Wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu różnych kolei losu, ASP w Warszawie na bieżąco przyznaje stypendia socjalne i okolicznościowe zapomogi. 

Ankiety studenckie

Zespół Koordynatorek we współpracy z Prorektor, Działem Nauczania i Samorządem Studenckim opracował nową formułę ankiet. Są one anonimowe, wypełniane w systemie Akademus. Opinie studentek, studentów oraz doktorantek i doktorantów to dla władz Akademii niezwykle cenne sugestie pozwalające polepszyć porozumienie wykładowca–student oraz jakość kształcenia. 

Promocja i współpraca

Wystawa „Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2020”

„Coming Out 2020” został zorganizowany hybrydowo – na wystawie stacjonarnej zaprezentowano 29 dyplomów przygotowanych przez 31 absolwentek i absolwentów, a wernisaż odbył się online. Przygotowano spacer w technologii 360 stopni oraz wystawę plenerową dokumentującą wydarzenie. Stronę wydarzenia obejrzało ponad 10 tys. unikalnych użytkowników (ponad 45 tys. wyświetleń). 
Więcej

Powstał Zespół Historyczny

Z inicjatywy pełnomocnika ds. dziedzictwa historycznego prof. Artura Winiarskiego powstał Zespół Historyczny. Przewodniczym został dr hab. Wojciech Włodarczyk, prof. Uczelni. Na pierwszym spotkaniu zespół przyjął regulamin i dokonał przeglądu proponowanych do agendy prac zespołu tematów, które dotychczas nie pojawiały się w narracji o dziejach Akademii. 

Promocja Pałacu Czapskich

W grudniu został zakończony I etap działań informacyjnych i promocyjnych związanych z renowacją i przebudową Pałacu Czapskich oraz jego uroczystym otwarciem – opracowano identyfikację wizualną Pałacu i przygotowano szereg kampanii promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim, docierając do ponad 100 tys. odbiorców z informacją o nowym centrum wydarzeń kulturalnych na mapie Warszawy. Więcej

Szkolenie dla redaktorów wydziałowych stron internetowych 

W lutym zorganizowano szkolenie poświęcone prowadzeniu wydziałowych stron internetowych. Uczestniczyło w nim 58 reprezentantów wszystkich wydziałów Akademii. Tematem było przygotowywanie treści w oparciu o Ustawę o dostępności cyfrowej, która określa obowiązek podmiotów publicznych udostępnienia informacji w sposób czytelny dla osób niedowidzących lub niedosłyszących. 

Szkolenia opiekunów profili
w mediach społecznościowych

W lutym odbyło się szkolenie na temat aktywności na profilach wydziałowych w mediach społecznościowych. Wzięło w nim udział 22 przedstawicieli wszystkich wydziałów. Omawiano podstawowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania w mediach społecznościowych oraz wspólnie określano rozwiązania dotyczące funkcjonowania kont profilowych zgodnie ze specyfikacją danego wydziału. Szkolenie poprowadziła nasza zdolna studentka Michalina Szydełko.

Administracja

Szczepienia nauczycieli akademickich przeciw COVID-19

W dn. 15–19 lutego została przeprowadzona na naszej Uczelni rejestracja nauczycieli akademickich kwalifikujących się na szczepienia przeciw COVID-19. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki zapisy objęły osoby urodzone po 1955 r. Na szczepienia zarejestrowało się 330 nauczycieli akademickich, co stanowi ponad 80 procent uprawnionych pracowników ASP. 

Nowy Regulamin organizacyjny ASP w Warszawie

W dn. 16 lutego Senat ASP w Warszawie pozytywnie zaopiniował projekt nowego Regulaminu organizacyjnego, który wejdzie w życie 8 marca. Jest on odpowiedzią na potrzebę zreformowania funkcjonowania Uczelni w trzech obszarach: organizacyjno-finansowym, przygotowania Akademii do ewaluacji oraz w obszarze promocyjnym.  Więcej

Wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych

W dn. 18 lutego rozpoczęto prace związane z wdrażaniem w ASP nowoczesnych systemów informatycznych usprawniających obieg dokumentów. Pierwszy etap to przeprowadzenie analizy, która wskaże wymagania w zakresie wsparcia informatycznego i konkretne narzędzia elektroniczne obsługujące te wymagania w obszarach: finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym oraz obiegu dokumentów. 

Facebook

Instagram

 

 

Przygotowanie: Zespół Rektorski Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Koordynacja: Prot Jarnuszkiewicz i Anna Kowalik
Ilustracje: Julia Mirny
Redakcja: Katarzyna Olesińska
Redakcja techniczna: Aleksandra Gaj

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
tel. (22) 320-02-00
fax. (22) 320-02-14

rektorat@asp.waw.pl