Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Ustawy i rozporządzenia

1.Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony)

2.Rozporządzenie MNiSW z 08.08.2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i dydaktycznych

3. Rozporządzenie MNiSW z 01.09.2011 w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

4. Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków oceny programowej i instytucjonalnej

5. Rozporządzenie MNiSW z 05.10.2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich

6. Rozporządzenie MNiSW z 05.10.2011 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

7. Rozporządzenie MNiSW z 02.11.2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

8. Rozporządzenie MNiSW z 04.11.2011 w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

9. Rozporządzenie MNiSW z 15.06.2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

10. Rozporządzenie MNiSW z dnia 23.08.2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

11. Rozporządzenie MNiSW w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

12.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

13.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej