Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie został utworzony w celu doskonalenia jakości kształcenia na Uczelni. Działaniem USZJK objęci są pracownicy i studenci oraz doktoranci studiujący na wszystkich poziomach i formach studiów.

USZJK tworzy:  

Na poziomie centralnym:

Rada ds. Jakości Kształcenia

Uczelniany Zespół Jakości Kształcenia (UZJK)

Uczelniany Zespół Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK)

Komisja ds. Potwierdzenia Efektów Kształcenie

Dokumenty do pobrania  

Na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia (WKJK), w skład których wchodzą:

Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia (WZJK)

Wydziałowy Zespół Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK)