Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Projekt „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia”


 

"Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia"

 

Projekt „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia” POWR.03.01.00-00-T219/18 w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Wartość projektu: 584 187,50 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich:  492 353,23 PLN

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli plastyki ze szkół podstawowych (50 osób) z 3 województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego poprzez udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych ASP w Warszawie oraz specjalistów-absolwentów Uczelni w zakresie sztuk plastycznych.

Projekt zakłada zorganizowanie 2 rocznych cykli warsztatów (po 25 uczestników każdy). W ramach każdego cyklu odbędzie się dziesięć 2-dniowych spotkań, obejmujących 180 godzin zajęć dydaktycznych:

- zajęcia z zakresu pedagogiki połączone z ćwiczeniami plastycznymi oraz spotkania ze sztuką wysoką (spotkania z artystami-specjalistami w określonych obszarach sztuki oraz bezpośredni kontakt z dziełami sztuki: wizyty w warszawskich muzeach, galeriach, instytucjach kultury) — zajęcia sobotnie; łącznie 100 godzin dydaktycznych;

- zajęcia z animacji poklatkowej — zajęcia niedzielne; łącznie 80 godzin dydaktycznych.  Dodatkowym efektem będzie stworzenie poradnika "Animacja poklatkowa w szkole jako innowacyjna metoda realizacji podstawy programowej na lekcjach plastyki" (pdf);

- wystawa, na zakończenie cyklu warsztatów, najciekawszych prac uczniowskich, które będą powstawać pod kierunkiem nauczycieli szkolonych w trakcie realizowanego projektu.

Realizacja projektu pozwoli na podniesienie kompetencji uczestników warsztatów - nauczycieli plastyki, którym zostanie przekazana wiedza z zakresu pedagogiki (z naciskiem na kwestie dotyczące komunikacji nauczyciel-uczeń), jak też określonych technik plastycznych, głównie z zakresu animacji poklatkowej oraz przygotowania wystaw.

Efekty kształcenia w zakresie doskonalenie umiejętności komunikowania się nauczyciela z uczniem w procesie kształcenia w obszarach.


Wiedza:

 1. Uczestnicy projektu mają uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia relacji interpersonalnych dla procesu rozwoju człowieka w różnych etapach funkcjonowania jednostki.
 2. Mają wiedzę dotyczącą procesu komunikowania się jego prawidłowości i zakłóceń w różnego typu sytuacjach edukacyjnych/szkolnych, społecznych, zawodowych, rodzinnych.
 3. Mają wiedzę na temat programów do animacji Monkey Jam i AnimatorDv Simple+ i znają zasady dotyczące filmu poklatkowego.
 4. Mają podstawową, uporządkowana wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.
 5. Znają zasady i normy etyczne obowiązujące w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Umiejętności:

 1. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dot. procesu komunikowania się w pracy z uczniami i dostosować swoje działania do etapu rozwoju dziecka i jego indywidualnych potrzeb w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 2. Potrafi kształtować i rozwijać umiejętności interpersonalne uczniów.
 3. Potrafią korzystać z programu Monkey Jam i AnimatorDv Simple+ w pracy z uczniami przy realizacji programu nauczania przedmiotu plastyka oraz potrafią wybierać z dostępnej bazy programów te, które rozwijają twórczy potencjał ucznia.
 4. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania wykorzystując zasady współpracy i współdziałania, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem różnorodnych działań.
 5. Potrafi posługiwać się nowymi metodami pracy (problemowymi i eksponującymi) w realizacji różnego typu zadań na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Kompetencje społeczne:

 1. Docenia znaczenie wiedzy pedagogicznej dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
 2. Rozumie potrzebę aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących różnego rodzaju działania edukacyjne, artystyczne, kulturalne i wykazuje gotowość do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.
 3. Docenia znaczenie nowych technologii, umiejętności i wiedzy dotyczącej programów do animacji poklatkowej w usprawnianiu komunikacji z dziećmi i młodzieżą w procesie edukacji plastycznej.
 4. Wykazuje gotowość do rzetelnego przygotowania się do swojej pracy.
 5. Przestrzega zasad i norm etycznych obowiązujące w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole, w placówkach kulturalnych, oświatowych i in.

Harmonogram udzielanego wsparcia:


Szczegółowe informacje o Projekcie znajdują się na stronie bajki-basnie-i-legendy.asp.waw.pl