Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Deklaracja Dostępności

Podmiot: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu asp.waw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 05.10.2015 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.07.2018

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego
 • Część elementów strony nie spełnia  wymogów dla kontrastu
 • Część elementów strony może nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach mobilnych
 • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie)
 • Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo
 • Strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem
 • W serwisie obecne są treści, które są wyróżnione tylko kolorem
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych lub Niedosłyszących
 • Elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej, pola wyboru w formularzach i przyciski w odtwarzaczu wideo nie posiadają styli fokusu
 • Treści na stronie nie są poprawnie wyświetlane po powiększeniu strony narzędziami przeglądarki, oraz ze zwiększonym odstępem linii, odstępem między paragrafami, odstępem między literami i odstępem między słowami zgodnie z WCAG 1.4.10 i 1.4.12.
 • Niektóre elementy interfejsu użytkownika są ułożone graficznie inaczej, niż następuje po nich nawigacja klawiaturą
 • Nie wszystkie pola formularzy posiadają funkcjonalność auto-podpowiadania odpowiednich wartości
 • Formularze w serwisie nie zawierają treści pomagających w poprawnym wypełnieniu pól lub poradzeniu sobie z błędami.

Zdając sobie sprawę z niedogodności, uczelnia podejmuje starania, aby minimalizować ilość treści niedostępnych dla Osób z niedyspozycjami. Między innymi, trwają prace nad nową stroną internetową uwzględniającą regulacje, które wynikają z Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklaracja jest zgodna na dzień 3 lutego 2021.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za stronę internetową uczelni jest prof. Prot Jarnuszkiewicz – prorektor ds. współpracy zewnętrznej i promocji. Wszelkie uwagi prosimy składać na adres: strona@asp.waw.pl. Na ten sam adres można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt – ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie

Budynek Rektoratu (Pałac Czapskich)

Wejście od strony ul. Krakowskie Przedmieście 5 lub od strony ul. Traugutta.

 • Windy: 1 szt., korytarze dostosowane
 • Parking: tak
 • Recepcja: tak
 • Piktogramy: tak
 • Podjazdy: tak - 2 szt.

Docelowo w budynku będzie się mieścić wszystkie jednostki organizacyjne administracji centralnej czyli Działy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Szkoła Doktorska.

Budynek Wydziału Grafiki

Wejście od strony ul. Krakowskie Przedmieście 5 lub od strony ul. Traugutta.

 • Windy: brak, korytarze niedostosowane
 • Parking: tak
 • Recepcja: tak
 • Piktogramy: nie
 • Podjazdy: brak

Do końca 2021 r. budynek zostanie dostosowany w zakresie dostępności architektonicznej.

Budynek Wydziału Malarstwa

Wejście od strony ul. Krakowskie Przedmieście 5 lub od strony ul. Traugutta.

 • Windy: brak, korytarze niedostosowane.
 • Parking: tak
 • Recepcja: tak
 • Piktogramy: nie
 • Podjazdy: brak

Do końca 2021 r. budynek zostanie dostosowany w zakresie dostępności architektonicznej.

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

budynek Wydziału Malarstwa

 • Wejście od strony ul. Krakowskie Przedmieście 5 lub od strony ul. Traugutta.
 • Windy: brak, korytarze niedostosowane.
 • Parking: tak
 • Recepcja: tak
 • Piktogramy: nie
 • Podjazdy: brak

Do końca 2021 r. budynek zostanie dostosowany w zakresie dostępności architektonicznej.

Obiekt – ul. Myśliwiecka 8 w Warszawie

Wydział Architektury Wnętrz

Wejście od strony ul. Hoene-Wrońskiego oraz od strony ul. Myśliwieckiej.

 • Windy: brak, korytarze dostosowane
 • Parking: tak
 • Recepcja: tak
 • Piktogramy: nie
 • Podjazdy: brak

Wydział Wzornictwa

Wejście od strony ul. Hoene-Wrońskiego oraz od strony ul. Myśliwieckiej.

 • Windy: brak, korytarze dostosowane
 • Parking: tak
 • Recepcja: tak
 • Piktogramy: nie
 • Podjazdy: brak

Obiekt – ul. Spokojna 15 w Warszawie

Wydział Sztuki Mediów

Wejście od strony ul. Spokojnej

Windy:  brak, korytarze niedostosowane

Parking: tak

Recepcja: tak

Piktogramy: nie

Podjazdy: brak

Wydział Rzeźby

Wejście od strony ul. Spokojnej

 • Windy: 2 szt., korytarze dostosowane
 • Parking: tak
 • Recepcja: tak
 • Piktogramy: nie
 • Podjazdy: brak

Obiekt – ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

Wejście od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

 • Windy: 4 szt., korytarze dostosowane
 • Parking: garaż
 • Recepcja: tak
 • Piktogramy: tak
 • Podjazdy: nie ma potrzeby.

Tzw. Nowy budynek

 • Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki
 • Wydział Scenografii
 • Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
 • Studium Języków Obcych
 • Studium Języków Obcych
 • Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

Tzw. Stary budynek

 • Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 • Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (z biurem w ASP w Warszawie i delegaturą w ASP w Krakowie)

Ponadto, od strony wewnętrznego dziedzińca obiektu:

wejście przez bramę Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Wybrzeże Kościuszkowskie 37A/1

 • Archiwum ASP w Warszawie
 • Wydawnictwo ASP w Warszawie (dystrybucja/magazyn)

Dostępność:

 • Windy: brak, korytarze niedostosowane
 • Parking: tak
 • Recepcja: nie
 • Piktogramy: nie
 • Podjazdy: brak

Dom Plenerowy ASP w Warszawie

Adres: Dłużew 40, 05–332 Siennica

 • Wejście; droga lokalna we wsi Dłużew.
 • Windy: brak, korytarze niedostosowane.
 • Parking: tak
 • Recepcja: nie
 • Piktogramy: tak
 • Podjazdy: brak