Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Koła naukowe

Zasady zakładania oraz reaktywowania działalności kół naukowych
Na każdym wydziale Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie studenci i uczestnicy studiów doktoranckich mogą założyć koło naukowe. W zakresie jego działalności mogą organizować np. wykłady, plenery, wyjazdy naukowe, wystawy. Koło może działać w obrębie jednego wydziału lub jako międzywydziałowe. Działalność każdego należy udokumentować wedle poniższych danych.
Aby założyć  koło naukowe należy:
– zebrać grupę studentów lub doktorantów danego wydziału lub kilku wydziałów w przypadku koła międzywydziałowego, chcących pracować i działać w kole naukowym
– wybrać spośród zebranych studentów lub doktorantów przewodniczącego koła
– wybrać opiekuna dydaktycznego, który musi być etatowym pracownikiem Uczelni
– sporządzić statut lub regulamin koła naukowego, zgodne z przepisami prawa i statutem Uczelni, w którym zawarte będą: nazwa i siedziba organizacji, cele organizacji i sposoby ich realizacji, sposób pozyskania i utraty członkostwa, obowiązki członków, dane dotyczące władz koła: powoływanie, odwoływanie, kompetencje
– sporządzić deklarację założycielską, w której wymienieni będą: założyciele, członkowie koła (wraz z ich podpisami, wydziałem, na jakim studiują, rokiem studiów, adresem),  przewodniczący i opiekun koła
– należy sporządzić wniosek o rejestrację koła naukowego, w którym należy podać: nazwę koła, siedzibę, podać imię, nazwisko i dane kontaktowe członka, z którym będzie można się kontaktować w sprawach koła – wniosek musi być podpisany przez przewodniczącego i opiekuna koła
– do wniosku należy dołączyć statut lub regulamin i deklarację założycielską.
Wniosek wraz z załącznikami należy kierować do Prorektora do spraw studenckich poprzez Dział Nauczania.
Każde koło naukowe jest zobowiązane raz na semestr złożyć władzom uczelni (poprzez Dział Nauczania) sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych środków w myśl art. 204 ust. 3. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym.
Jeśli członkowie koła naukowego zamierzają podjąć konkretne działanie w ramach  działalności koła i chcą pozyskać  dotację, muszą  przedłożyć, dwa tygodnie wcześniej, pismo – preliminarz, skierowane do Prorektora ds. studenckich, w którym przedstawiony będzie szczegółowy plan działania, na które koło chce pozyskać fundusze. Pismo winno zawierać :
– dokładną datę  i miejsce np. pleneru, wyjazdu, wystawy, wykładu, lub innego działania na które koło chce pozyskać pieniądze
-kto będzie brał udział
– kosztorys z dokładnym wymienieniem poszczególnych planowanych wydatków.
Pismo takie należy złożyć do Działu Nauczania, który przedłoży je Prorektorowi ds. studenckich. Po rozpatrzeniu opiekun lub przewodniczący koła zostanie powiadomiony o podjętej decyzji, czy dotacja została przyznana.
Jeśli decyzja jest pozytywna należy złożyć  poprzez Działa Nauczania wniosek zakupowy wraz z wnioskiem o zaliczkę dla opiekuna koła (etatowego pracownika). Kwota na wniosku nie może przekraczać kwoty przyznanej przez Prorektora na wcześniej złożonym preliminarzu. Zaliczkę bezwarunkowo należy rozliczyć w ciągu dwóch tygodni od jej pobrania.
Aby reaktywować działalność koła naukowego w nowym roku akademickim  należy:
– złożyć sprawozdanie z działalności koła za ostatni semestr poprzedniego roku akademickiego(sprawozdania winny być składane po każdym semestrze)
– złożyć w Dziale Nauczania wniosek o reaktywację działalność koła naukowego, w którym należy podać:

nazwę koła
siedzibę
podać imiona i nazwiska założycieli i członków koła wraz z ich podpisami oraz nazwą wydziału, gdzie studiują, rok studiów oraz adres
podać imię i nazwisko przewodniczącego koła oraz opiekuna
podać imię, nazwisko i dane kontaktowe członka, z którym będzie można się kontaktować w sprawach koła
wniosek winien być opatrzony podpisem przewodniczącego i opiekuna koła.

Jeśli członkowie koła naukowego zamierzają podjąć konkretne działanie w ramach działalności koła i chcą pozyskać dotację, muszą przedłożyć, odpowiednio wcześniej, pismo – preliminarz skierowane do Prorektora ds. studenckich, w którym przedstawiony będzie szczegółowy plan działania, na które koło chce pozyskać fundusze. Pismo winno zawierać:

dokładną datę i miejsce np. pleneru, wyjazdu, wystawy, wykładu lub innego działania, na które koło chce pozyskać pieniądze
kto będzie brał udział
kosztorys z dokładnym wymienieniem poszczególnych planowanych wydatków.

Pismo takie należy złożyć do Działu Nauczania, który przedłoży je Prorektorowi ds. studenckich. Po rozpatrzeniu opiekun lub przewodniczący koła zostanie powiadomiony o podjętej decyzji, czy dotacja została przyznana. Jeśli decyzja będzie pozytywna, należy złożyć poprzez Działa Nauczania wniosek zakupowy wraz z wnioskiem o zaliczkę dla opiekuna koła (etatowego pracownika). Kwota na wniosku nie może przekraczać kwoty przyznanej przez Prorektora na wcześniej złożonym preliminarzu. Zaliczkę bezwarunkowo należy rozliczyć w ciągu dwóch tygodni od jej pobrania.