Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja

Koła Naukowe

Za­sa­dy za­kła­da­nia oraz re­ak­ty­wo­wa­nia dzia­łal­no­ści kół na­uko­wych

Na każ­dym wy­dzia­le Aka­de­mii Sz­tuk Pięk­nych w War­sza­wie stu­den­ci i uczest­ni­cy stu­diów dok­to­ranc­kich mo­gą za­ło­żyć ko­ło na­uko­we. W za­kre­sie je­go dzia­łal­no­ści mo­gą or­ga­ni­zo­wać np. wy­kła­dy, ple­ne­ry, wy­jaz­dy na­uko­we, wy­sta­wy. Ko­ło mo­że dzia­łać w obrę­bie jed­ne­go wy­dzia­łu lub ja­ko mię­dzy­wy­dzia­ło­we. Dzia­łal­ność każ­de­go na­le­ży udo­ku­men­to­wać we­dle po­niż­szych da­nych.

Jak założyć Koło Naukowe

Aby za­ło­żyć  ko­ło na­uko­we na­le­ży:

 • ze­brać gru­pę stu­den­tów lub dok­to­ran­tów da­ne­go wy­dzia­łu lub kil­ku wy­dzia­łów w przy­pad­ku ko­ła mię­dzy­wy­dzia­ło­we­go, chcą­cych pra­co­wać i dzia­łać w ko­le na­uko­wym
 • wy­brać spo­śród ze­bra­nych stu­den­tów lub dok­to­ran­tów prze­wod­ni­czą­ce­go ko­ła
 • wy­brać opie­ku­na dy­dak­tycz­ne­go, któ­ry mu­si być eta­to­wym pra­cow­ni­kiem Uczel­ni
 • spo­rzą­dzić sta­tut lub re­gu­la­min ko­ła na­uko­we­go, zgod­ne z prze­pi­sa­mi pra­wa i sta­tutem Uczel­ni, w któ­rym za­war­te bę­dą: na­zwa i sie­dzi­ba or­ga­ni­za­cji, ce­le or­ga­ni­za­cji i spo­so­by ich re­ali­za­cji, spo­sób po­zy­ska­nia i utra­ty człon­ko­stwa, obo­wiąz­ki człon­ków, da­ne do­ty­czą­ce władz ko­ła: po­wo­ły­wa­nie, od­wo­ły­wa­nie, kom­pe­ten­cje
 • spo­rzą­dzić de­kla­ra­cję za­ło­ży­ciel­ską, w któ­rej wy­mie­nie­ni bę­dą: za­ło­ży­cie­le, człon­ko­wie ko­ła (wraz z ich pod­pi­sa­mi, wy­dzia­łem, na ja­kim stu­diu­ją, ro­kiem stu­diów, ad­re­sem),  prze­wod­ni­czą­cy i opie­kun ko­ła
 • na­le­ży spo­rzą­dzić wnio­sek o re­je­stra­cję ko­ła na­uko­we­go, w któ­rym na­le­ży po­dać: na­zwę ko­ła, sie­dzi­bę, po­dać imię, na­zwi­sko i da­ne kon­tak­to­we człon­ka, z któ­rym bę­dzie moż­na się kon­tak­to­wać w spra­wach ko­ła
 • wnio­sek mu­si być pod­pi­sa­ny przez prze­wod­ni­czą­ce­go i opie­ku­na ko­ła
 • do wnio­sku na­le­ży do­łą­czyć sta­tut lub re­gu­la­min i de­kla­ra­cję za­ło­ży­ciel­ską.

Wnio­sek wraz z za­łącz­ni­ka­mi na­le­ży kie­ro­wać do Pro­rek­to­ra do spraw stu­denc­kich po­przez Dział Nau­cza­nia. Każ­de ko­ło na­uko­we jest zo­bo­wią­za­ne raz na se­mestr zło­żyć wła­dzom uczel­ni (po­przez Dział Nau­cza­nia) spra­woz­da­nie i roz­li­cze­nie z otrzy­ma­nych środ­ków w myśl art. 204 ust. 3. Usta­wy z dnia 27 lip­ca 2005 Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym.

Reaktywacja Koła Naukowego

Aby re­ak­ty­wo­wać dzia­łal­ność ko­ła na­uko­we­go w no­wym ro­ku aka­de­mic­kim  na­le­ży:

 • zło­żyć spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści ko­ła za ostat­ni se­mestr po­przed­nie­go ro­ku aka­de­mic­kie­go(spra­woz­da­nia win­ny być skła­da­ne po każ­dym se­mestrze)
 • zło­żyć w Dzia­le Nau­cza­nia wnio­sek o re­ak­ty­wa­cję dzia­łal­ność ko­ła na­uko­we­go, w któ­rym na­le­ży po­dać: na­zwę ko­ła sie­dzi­bę po­dać imio­na i na­zwi­ska za­ło­ży­cie­li i człon­ków ko­ła wraz z ich pod­pi­sa­mi oraz na­zwą wy­dzia­łu, gdzie stu­diu­ją, rok stu­diów oraz ad­res po­dać imię i na­zwi­sko prze­wod­ni­czą­ce­go ko­ła oraz opie­ku­na po­dać imię, na­zwi­sko i da­ne kon­tak­to­we człon­ka, z któ­rym bę­dzie moż­na się kon­tak­to­wać w spra­wach ko­ła wnio­sek wi­nien być opa­trzo­ny pod­pi­sem prze­wod­ni­czą­ce­go i opie­ku­na ko­ła.

Dotacja na działalność

Je­śli człon­ko­wie ko­ła na­uko­we­go za­mie­rza­ją pod­jąć kon­kret­ne dzia­ła­nie w ra­mach  dzia­łal­no­ści ko­ła i chcą po­zy­skać  do­ta­cję, mu­szą  przedło­żyć, dwa ty­go­dnie wcze­śniej, pi­smo – pre­li­mi­narz, skie­ro­wa­ne do Pro­rek­to­ra ds. stu­denc­kich, w któ­rym przed­sta­wio­ny bę­dzie szcze­gó­ło­wy plan dzia­ła­nia, na któ­re ko­ło chce po­zy­skać fun­du­sze.

Pi­smo win­no za­wie­rać :

 • do­kład­ną da­tę  i miej­sce np. ple­ne­ru, wy­jaz­du, wy­sta­wy, wy­kła­du, lub in­ne­go dzia­ła­nia na któ­re ko­ło chce po­zy­skać pie­nią­dze -k­to bę­dzie brał udział
 • kosz­to­rys z do­kład­nym wy­mie­nie­niem po­szcze­gól­nych pla­no­wa­nych wy­dat­ków.

Pi­smo ta­kie na­le­ży zło­żyć do Dzia­łu Nau­cza­nia, któ­ry przedło­ży je Pro­rek­to­ro­wi ds. stu­denc­kich. Po roz­pa­trze­niu opie­kun lub prze­wod­ni­czą­cy ko­ła zo­sta­nie po­wia­do­mio­ny o pod­ję­tej de­cy­zji, czy do­ta­cja zo­sta­ła przy­zna­na. Je­śli de­cy­zja jest po­zy­tyw­na na­le­ży zło­żyć  po­przez Dzia­ła Nau­cza­nia wnio­sek za­ku­po­wy wraz z wnio­skiem o za­licz­kę dla opie­ku­na ko­ła (eta­to­we­go pra­cow­ni­ka).

Kwo­ta na wnio­sku nie mo­że prze­kra­czać kwo­ty przy­zna­nej przez Pro­rek­to­ra na wcze­śniej zło­żo­nym pre­li­mi­na­rzu. Za­licz­kę bez­wa­run­ko­wo na­le­ży roz­li­czyć w cią­gu dwóch ty­go­dni od jej po­bra­nia.

Dokumenty

Zarządzanie Rektora nr 8/2013

w sprawie zasad tworzenia i działania kół naukowych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie