Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja

Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich

„Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej” POIS.08.01.00-00-1027/17 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

Wartość ogółem – 26 430 919,07  

Dofinansowanie projektu z EU: 17 288 530,83  PLN

O projekcie

Celem ogólnym projektu „Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej” jest:  Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji w obszarze kultury oraz wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych.

Celem bezpośrednim projektu jest: Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze poprzez rozwój potencjału kulturalnego i turystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Rezultatami projektu będzie poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze poprzez:

  1. Umożliwienia uczestnictwa szerokim grupom odbiorców w programie artystycznym, kulturalnym i edukacji kulturalnej wysokiej jakości;

  2. Włączenia osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym do interesującego programu kulturalnego i edukacji kulturalnej;

  3. Szerszych możliwości rozpoznania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i edukacyjnych społeczności lokalnej i mieszkańców kraju;

  4. Zwiększenia powierzchni infrastruktury do prowadzenia wysokiej jakości i nowatorskich działań kulturalnych oraz edukacyjnych;

  5. Zmniejszania różnic społecznych wynikających z niedostatecznego dostępu do atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej;
  6. Rozwoju integracji społeczności lokalnej i budowy kapitału społecznego opartego na zinstytucjonalizowanej działalności kulturalnej i edukacyjnej;

  7. Wspierania i ochrony kultury, tradycji i dziedzictwa kulturowego;

  8. Wykorzystania możliwości promocji Akademii w kraju i zagranicą;

  9. Korzystnego postrzegania Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez społeczeństwo.