Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja

Architektura Wnętrz – niestacjonarne studia II stopnia (luty 2023/2024)

Dokumenty

Kandydat będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, musi:

 1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):
 • wypełnić dane osobowe,
 • wypełnić dane dotyczące wykształcenia; należy podać nazwę uczelni, kierunek i poziom ukończonych studiów, datę i miejsce wystawienia dyplomu oraz jego numer,
 • zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Zdjęcie cyfrowe”,
 • zamieścić potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 • zamieścić skan dyplomu ukończenia studiów,
 • zamieścić skan suplementu lub skan wykazu zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami w przypadku, gdy kandydat jest absolwentem innego kierunku ASP w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje,
 • zaakceptować oświadczenie potwierdzające autorstwo prac ujętych w portfolio cyfrowym.
 1. Dostarczyć do Uczelni, zgodnie z kalendarzem rekrutacji (patrz menu: Terminarz):
 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK, z naklejoną fotografią będącą wizerunkiem kandydata,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopię. Po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostanie zwrócony właścicielowi.,
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów),
 • oświadczenie kandydata, że jest jedynym autorem złożonych prac w teczce i, że wykonał je samodzielnie.

Kandydat będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, musi:

 1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):
 • wypełnić dane osobowe,
 • wypełnić dane dotyczące wykształcenia; należy podać nazwę uczelni, kierunek i poziom ukończonych studiów, datę i miejsce wystawienia dyplomu oraz jego numer,
 • zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Zdjęcie cyfrowe”,
 • zamieścić potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 • zamieścić skan dyplomu ukończenia studiów,
 • zamieścić skan suplementu lub skan wykazu zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami,
 • zaakceptować oświadczenie potwierdzające autorstwo prac ujętych w portfolio cyfrowym.
 1. Dostarczyć do Uczelni, zgodnie z kalendarzem rekrutacji (patrz menu: Terminarz):
 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK, z naklejoną fotografią będącą wizerunkiem kandydata,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopię. Po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostanie zwrócony właścicielowi.,
 • w przypadku, gdy kandydat zdawał maturę poza Polską, do wglądu – oryginał świadectwa dojrzałości lub dokument równoważny,
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów),
 • oświadczenie kandydata, że jest jedynym autorem złożonych prac w teczce i, że wykonał je samodzielnie.

UWAGA!

Niezamieszczenie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata skanu dyplomu ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia lub niedostarczenie dyplomu albo odpisu dyplomu w wyznaczonym terminie, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do rekrutacji i nierozpatrywaniem takiej kandydatury przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.