Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja

Architektura Wnętrz – niestacjonarne studia II stopnia (luty 2023/2024)

Opłaty

Uwaga!

W celu dokonania opłat wskazanych w ust. 1-6 kandydat pobiera z systemu Akademus dane niezbędne do przelewu, w tym indywidualny rachunek bankowy dla danej operacji bankowej. W przypadku aplikowania na więcej niż jeden kierunek, kandydat dokonuje wpłaty za każde postępowanie rekrutacyjne, przy czym dla każdej operacji bankowej musi pobrać odrębne dane do każdego przelewu.

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne – Zarządzenie nr 16/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. oraz Zarządzenie nr 26/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zmianami) oraz § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661 ze zmianami), ustala się wysokość i sposób ponoszenia opłaty rekrutacyjnej, dotyczącej procesu rekrutacyjnego na studia, na rok akademicki 2023/2024:

 1. Kandydaci na:
  1. jednolite studia magisterskie
  2. studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
  3. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości 150 zł za postępowanie rekrutacyjne, na rok akademicki 2023/2024, z zastrzeżeniem ust. 2-6.

 1. Opłaty rekrutacyjnej nie ponoszą kandydaci aplikujący na niestacjonarne studia
  I stopnia na kierunek Grafika, jeśli brali udział w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 na studia stacjonarne na tym kierunku, prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w związku z tym uiścili opłatę rekrutacyjną, następnie, otrzymali za I etap rekrutacji na stacjonarne studia minimum 20 pkt., ale nie zostali zakwalifikowani na I rok tych studiów ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.
 2. Opłaty rekrutacyjnej nie ponoszą kandydaci aplikujący na niestacjonarne studia
  I stopnia na kierunek Architektura Wnętrz, jeśli brali udział w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 na stacjonarne jednolite studia magisterskie na tym kierunku, prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w związku z tym uiścili opłatę rekrutacyjną, następnie, nie zostali zakwalifikowani na I rok tych studiów ze względu na brak miejsc.
 3. Opłaty rekrutacyjnej nie ponoszą kandydaci aplikujący na niestacjonarne studia
  II stopnia na kierunek Architektura Wnętrz, jeśli brali udział w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 na studia stacjonarne II stopnia na tym kierunku, prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w związku z tym uiścili opłatę rekrutacyjną, następnie, nie zostali zakwalifikowani na I rok tych studiów ze względu na brak miejsc.
 4. Kandydaci aplikujący na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Badania Artystyczne, wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł.
 5. Kandydat aplikujący na stacjonarne studia I stopnia lub jednolite stacjonarne studia magisterskie, jako laureat Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Centrum Edukacji Artystycznej, wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.
 6. Cudzoziemcy, biorący udział w procesie rekrutacyjnym na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wnoszą opłaty określone odpowiednio w ust. 1-6.
 7. W celu dokonania opłat wskazanych w ust. 1-6 kandydat pobiera z systemu Akademus dane niezbędne do przelewu, w tym indywidualny rachunek bankowy dla danej operacji bankowej. W przypadku aplikowania na więcej niż jeden kierunek, kandydat dokonuje wpłaty za każde postępowanie rekrutacyjne, przy czym dla każdej operacji bankowej musi pobrać odrębne dane do każdego przelewu.
 8. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru konta bankowego.
 9. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej, na wniosek kandydata, w przypadku:
  1. rezygnacji kandydata przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, za które została dokonana opłata, przy czym rezygnacja musi być złożona w sposób pisemny lub w formie wiadomości przekazanej drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej dziekanatu właściwego Wydziału, w terminie nie późniejszym niż w ostatnim dniu składania teczki z pracami,
  2. braku złożenia w terminie teczki z pracami lub braku zamieszczenia w terminie portfolio w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata,
  3. wniesienia przez kandydata opłaty rekrutacyjnej wyższej niż obowiązująca.
 10. W przypadku nieuruchomienia kierunku studiów, Akademia Sztuk Pięknych
  w Warszawie dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonanej za postępowania rekrutacyjne dotyczące tegoż kierunku, bez konieczności złożenia pisemnego wniosku przez kandydata.
 11.  Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 10, należy zaadresować do Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złożyć, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty, w Dziale Nauczania lub przesłać listownie do Działu Nauczania lub przesłać na adres poczty elektronicznej dn@asp.waw.pl, w terminie:
  1. do 31 października 2023 roku – w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym
  2. do 31 marca 2024 roku – w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim.
 12. Wniosek, o którym mowa w ust. 10 musi zawierać imię i nazwisko kandydata wnoszącego o zwrot opłaty oraz numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot opłaty, a także nazwę kierunku, na który aplikował kandydat.