Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie zdrowotne

Student, który ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (umowa o pracę, umowa zlecenie, ubezpieczenie przez małżonka), może zostać zgłoszony do ubezpieczenia w NFZ przez Uczelnię (składkę odprowadza Uczelnia).
Podstawą do zgłoszenia studenta jest złożenie w Dziale Nauczania wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ (dokument do pobrania) wraz z oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Ponadto student zobowiązuje się do powiadomienia Uczelni w trybie natychmiastowym o zmianie ubezpieczyciela (np. w przypadku podjęcia pracy czy zawarcia związku małżeńskiego) lub zmianie danych zawartych we wniosku.
Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego studenta zgłoszonego przez Uczelnię jest ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia wystawianym przez Dział Nauczania. Dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest druk ZUS RMUA wystawiany przez Dział Kadr. Druk można otrzymać w terminie 15 dni po upływie kolejnego miesiąca, po którym nastąpiło opłacenie składki.
Prawo do ubezpieczenia w NFZ wygasa po 4 miesiącach od daty obrony dyplomu lub skreślenia z listy studentów.

Podstawa prawna
Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

wniosek_i_oswiadczenie